TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we başlangyç hünärment mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary şu ýylyň 15-nji maýynda sagat 14:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar.

“Açyk ga­py­lar” gü­nün­de ýaş­lar or­ta hü­när okuw mek­de­bi bi­len ta­nyş­dy­ry­lar, olara okuwa girmek üçin talap edilýän resminamalar, okadylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni köpçülik işleri hem-de medeniýetli dynç almak üçin döredilen şertler barada giňişleýin maglumat berler. Şeýle hem olar özlerini gyzyklandyrýan soraglara jogap alyp bilerler.

“Açyk ga­py­lar” gü­ni Türk­men döw­let ne­şir­ýat gul­lu­gy­nyň Ne­şir­ýat-çap­ha­na orta hünär okuw mekdebinde geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri. Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy.

Telefon belgisi: 22-07-35; 22-16-99.

 

 

Suwda ýüzmek: halkara ýaryşdan 7 medal

 

 

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle