TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Suwda ýüzmek: halkara ýaryşdan 7 medal

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 ― 17-nji aprel aralygynda Daşkent şäherinde geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynyň berýän habarlaryna görä, bu ýaryşa 160 türgen gatnaşdy. Şolaryň 21-sinden galany ýerli türgenlerdir. Galan 21 suwda ýüzüji bolsa Türkmenistana, Owganystana we Hindistana wekilçilik etdi.

Ýaryşda biziň ildeşlerimizden Merdan Ataýew 200 metr aralyga arkanlygyna ýüzmek boýunça altyn, edil şeýle görnüşde 100 we 50 metr aralyga ýüzmekde bolsa kümüş medallaryň ikisini gazandy.

Heniz 14 ýaşyndaka (2016-njy ýylda) Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan başga bir ildeşimiz Darýa Semýonowa hem medallaryň ikisine mynasyp boldy. Has takygy, 200 metr aralyga ýüzmekde altyn medal gazanan ildeşimiz brass boýunça 100 metr aralyga geçirilen ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy.

Üçünji bir ildeşimiz Musa Jalaýew hem iki medal gazandy. Olaryň ikisi hem bürünç medaldyr.

Ýeri gelende aýtsak, ýaryşda gazanylan netijeler biziň türgenlerimiziň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga bolan mümkinçiligini artdyrdy.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/yerli-yolagcy-howa-gatnawlaryn-tertibi/

Ýene-de okaň

Garri Keýnden taryhy “gol”

Konor Makgregor dolanyp gelýär

Ronaldo täze toparyndaky ilkinji goluny geçirdi

Teswirle