SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

9-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 9-njy sentýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Häzirki wagtda hamallaryň köpüsi hemmeleriň özüne garşy duran ýaly duýup bilerler. Ýöne hemme zatdan betbagtçylyk döretmäň. Pensiýa çykmak mümkinçiligi bar bolsa, derrew ulanyň. Bu size dynç almaga, derwaýys meseleler barada arkaýyn pikirlenmäge we dogry netijä gelmäge kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowur häzirki wagtda eden işlerini seljermek, durnuklylygy saklamak üçin jogapkärçilige mätäç. Köpçülikleýin çärelerden we belentliklerden gaça duruň – agyr şikes ýa-da kesel howpy bar. Günüň ikinji ýarymynda käbir kynçylyklar ýa-da erbet habarlar bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Erbet habar sizi geň galdyrar. Ýakyn gatnaşyklaryňyz bilen durnuksyzlyk mümkindir: arzyly umytlaryňyzyň hasyl bolmazlygy ähtimal. Durmuş potensialyňyz azalýar. Muňa uly ähmiýet berseňiz, depressiýa düşmek ýa-da tersine, esassyz agressiýa görkezmek howpy abanýar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün hiç bir ýagdaýda düýpli karar bermeli däl: islendik hereketiňiz, hatda iň gowusy hem size garşy çykyp biler. Şahsy işlerde kynçylyklar gaty ähtimal: gahar ýa-da şübhe sebäpli ýoldaşyňyz bilen gatnaşyklaryňyzy bozup bilersiňiz. Şahsy gatnaşyklarda bolup biläýjek kynçylyklar, dogry hasaplaýan zadyňyzy ähli ýagdaýda amala aşyrmak islegiňiz bilen baglanyşyklydyr. Başarmajak jogapkärçilikleri we beýlekileriň meselelerini öz üstüňize almajak boluň – özüňizi saklaň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün täze tanyşlaryňyza üns bermelisiňiz – çaknyşyksyz netijelere sebäp bolup biljek oňşuksyz ýagdaýynyz bolmagy mümkin. Ýyldyzlar wagtal-wagtal ambisiýalaryňyzy saklamagy maslahat berýärler: sowuk pikir we mümkinçilikleriňize çynlakaý baha bermek ähli krizis ýagdaýlarynda iň gowy serişdelerdir.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Başgalaryň sözlerine känbir ähmiýet bermäň. Ähtimal, häzirki döwürde ýagdaýlaryň kynlaşmagy ýa-da duşmanlaryň hileleri sizi ýörelgeleriňizi, nukdaýnazaryňyzy ýa-da ygtyýaryňyzy işjeň goramaga mejbur eder. Ähli kynçylyklara garamazdan, hemişeki ýaly asuda bolmaga synanyşyň. Hereketde tutanýerliligiňizi ýitirmeseňiz we diplomatik zehin görkezseňiz, gowy netijelere ýetersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Öňki günleriň gapma-garşylykly fonlary düzediler. Ýyldyzlar size öz hoşniýetli bolarlar. Ýuwaş-ýuwaşdan öňki işleriňizi-de dowam edip bilersiňiz, ýöne geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutmaklyk üçinem gowy wagtdyr. Bu gün şahsy duşuşyklar üçin amatly, ýöne gatnaşyklarda iýerarhiýa we konserwatiwlige boýun bolmak sazlaşygyň döredilmegine päsgel berip biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Gynansagam, gysga ömürli boljak özüneçekiji täze gatnaşyklar döräp biler. Dostlaryňyz ýa-da garyndaşlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzy tertipleşdirmeli bolarsyňyz. Seresap boluň – biperwaýlyk sebäpli köplenç dawa-jenjeller ýüze çykýar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş potensialy kem-kemden peselip başlaýar – islendik hereketiňiziň size garşy çykmagy mümkin. Şahsy durmuşdaky kynçylyklar gaty ähtimal: özüni saklamak islegi ýakyn adamyňyza ýa-da garyndaşlaryňyza bolan mähir duýgusyny basyp ýatyrýar. Bu gün düýpli karar bermezlige çalşyň, ýogsam ýoldaşyňyz bilen gatnaşygyňyzy doly bozup bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Durmuş mümkinçiligi ýokary, ýöne içerki energiýanyň artykmaçlygy siziň üçin zyýanly bolup biler. Ýyldyzlar gabanjaňlyk ýa-da çakdanasa özüňize göwnüýetmeklikden saklanmagy maslahat berýärler. Emläge üns beriň: ogurlyk ýa-da ýangyn bolmagy ähtimal.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Toparlaýyn çäreler, bedenterbiýe, açyk howada işlemek üçin amatly gün. Bu gün maşgala meseleleriňiziň birini çözmäge mümkinçilik berer. Maşgala gatnaşyklary, romantik mähir, aşyk bolmak üçin gowy wagt dowam edýär. Arzuwlaryň hasyl bolmak ähtimallygy ýokarydyr.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Günüňizi dynç almaklyga, rahatlanmaklyga sarp ediň. Söýgi duýgularyny başdan geçirmek, syýahat etmek, özüňiziň gowy taraplaryňyzy açyp görkezmek üçin diýseň amatly wagtdyr. Duýgularyňyzy arassalamaga synanyşyň.

 

Kuba dünýäde ilkinji bolup, bu ädime başlady

 

 

 

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama