SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kuba dünýäde ilkinji bolup, bu ädime başlady

Kuba dünýäde birinji bolup kiçi ýaşdaky çagalary koronowirusa garşy emlemäge girişdi. Duşenbe güni Senfuegos welaýatynda 2 ― 11ýaş aralygyndaky çagalary bejermäge girişildi.  Bejermekde Kubanyň özünde işläp çykarylan we BSSG tarapyndan heniz tassyklanmadyk «Abdala» we «Soberana» waksinalaryndan peýdanylýar.

Hökümet 2020-ni ýylyň martynda ýapylan mekdepleri şu ýylyň oktýabrynda açmagy meýilleşdirýär. Oňa çenli hemme okuwçylaryň waksina kabul etmegi zerurlykdyr. Şu wagta çenli dersler telewideniýe arkaly alyp baryldy, sebäbi maşgalalaryň hemmesinde internet ulanmak mümkinçiligi ýok.

Dünýäniň birnäçe döwletlerinde, hususanda, Ýewropa sebitlerinde waksina urmak işleri 12  ýaşly çagalardan başlanan. Hytaý, Birleşen Arap Emirlikleri we Wenesuela tiz wagtda 12 ýaşdan kiçilere hem waksina urup başlamakçy.

Kuba hökümeti Russiýa ýa-da Hytaýdan waksina almagy islemedi, mundan daşary ol rowaçlanýan döwletlere kömek bermäge niýetlenen COVAX programmasyndahem gatmaşmaýar.

“Apple” güýzki tanyşdyryş çäräsi: täze “iPhone” gelýär

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar