5-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 5-nji awgustdaky nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Ýyldyzlar şu günden başlap näziklik we söýgi duýgusyny başdan geçirjekdigiňize söz berýärler. Täze meýilnamalar işjeň bolmagyňyzy, tanyşlaryňyzy köpeltmegi we işewür gatnaşyklary gurmagy talap eder. Güýjüňizi uzak wagtlap dowam eder ýaly paýlaň. Sizi bagtly etjek ýagdaýyň bolmak ähtimallygy gaty uly, netijede ýagdaýyňyz gowulaşar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Gozgalmaýan emläk satyn almak, uly söwda we amallaryň amala aşmagy üçin amatly gün. Täze girdeji çeşmelerini işjeň gözlemeli, şol bir wagtyň özünde şübheli tekliplerden gaça durmaly. Ähli energiýany işe gönükdirmek has gowudyr – elbetde üstünlik gazanarsyňyz.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Kagyzlarda, işlerde tertip-düzgüni düzmek, abatlamak ýa-da gowulaşdyrmak üçin amatly pursat. Maşgalada parahatçylygyň ýola goýulmagy, ýoldaş bilen ylalaşyk we kesilen dostlugyň dikeldilmegi üçin şertler bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün üstünlik gazanmagyňyz ähtimal, ýöne maksadyňyza ýetmek üçin beýleki adamlar bilen birleşip, taslamalaryňyza we meýilnamalaryňyza gatnaşdyrmak şerti bilen. Planetalar sizi gowy görýärler we şonuň üçin zehinleriňizi görkezmäge mümkinçilik bererler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Ýagdaý çak edilişi ýaly bolmaz. Göz öňünde tutulan meseleleriň ýerine ýetirilmegine päsgel berip biljek tötänleýin şikes ýa-da kesel bolmagy mümkindir. Häzirki wagtda hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryňyzda gaty seresap boluň. Artykmaç hyjuwy görkezmezlik has gowudyr, şeýle-de, tutanýerliligiňiz we taktikaňyz uly kömek berer. Agşam ýakymly wakalar we habarlar bolup biler.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Güýçli duýgular ýa-da daşarky täsirler sizi doly basyp biler. Ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin seresaplylyk, paýhaslylyk, saklanmaklyk maslahat berilýär. Garaňkylykdan, täze tanyşlardan we şowhunly kompaniýalardan gaça duruň. Öý işleri, belki, ähli wagtyňyzy alar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Häzirki wagtda ýalňyşlyklar, nädogry hasaplamalar, düşünişmezlikler, beýlekiler bilen aragatnaşykda her dürli dawa bolup biler. Şeýle-de bolsa, çynlakaý dawa-jenjellere girmeli däl. Gün size kyn görünýän bolsa, gaharlanmaň. Güýjüňizi tygşytlaň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Işewürlikde üns we paýhas görkezmek maslahat berilýär. Aýry-aýry sözlerden, üstünden gülmekden, gereksiz gepleşiklerden gaça durmaga synanyşyň. Möhüm kararlary yza süýşüriň. Daşarky täsirlerden ägä boluň: täze tanyş durmuşyňyzda negatiw rol oýnap biler. Özüňize çekijiligiňizi peýdaňyza ulanyň, bu size täze ýaranlary çekmäge kömek eder.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Günüň şygary “Zähmet çekmek, maksada ýetmekde erjellik görkezmek!” Maliýe çykdajylary üçin başlangyç paneli döredýän täsir edijiniň howandarlygy mümkin. Agşamy öz saglygyňyzy berkitmeklige bagyşlaň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu, häsiýetiň çydamlylygynyň synaglary güni. Ýyldyzlar ýeňijilere karýerany ösdürmegi ýa-da maliýe amallarynda üstünlik gazanmagy wada berýärler. Şahsy durmuşyňyzda sahylyk görkezmeli – kemsitmeleri bagyşlamaga synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün üstünlikli boljakdygyna söz berýär. Durmuş potensialyňyzyň artmagy bilen tapawutlanýar. Netijede öndürijilik artar we daluwlaryň şahsy özüne çekijiligi, ynandyrma güýji artar. Şonuň üçin kesgitlenen maksatlara ýetmek üçin mümkinçilikler bolar. Döredijilik adamlary meýilnamalaryny durmuşa geçirip bilerler. Söýgi gatnaşyklary ylham we janlylyk çeşmesi bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Fiziki işjeňlik, açyk howada işlemek üçin amatly gün. Pyýada gezmelemek bu gün has gowudyr. Işewürlikde maliýe ýitgilerine duçar bolup bilersiňiz. Bu günki gören düýşüňizi tersine ýormak maslahat berilýär.

“Forbes”: Rihanna milliarderleriň sanawynda

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar