25-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Ykbalyň bagt ýyldyzynyň size nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, 25-nji noýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Gün başdan geçirmeleri, ykbalyň garaşylmadyk öwrümlerini getirer. Ähtimal, hünär işjeňligindäki kynçylyklar we ýalňyşlyklar bu gün hemişelik ýok bolup gider. Garşy jyns bilen täze gatnaşyk gurmak isleýän hamal erkekleri üçin amatly gün.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Töwekgelçilikli işler üçin erbet döwür dowam edýär. Sowur zenanlary aýratyn seresap bolmalydyrlar: durmuş mümkinçilikleri pes derejede bolar, bu bolsa bir topar keseliň döremegine sebäp bolup biler. Häzirki wagtda islendik negatiw duýgulary ýa-da fiziki işjeňligi ýok ediň. Ujypsyzja kynçylyklara üns bermäň – wagt geçer we hemme zat çözüler. Şahsy gatnaşyklar aç-açanlygy we ýylylygy bilen sizi begendirer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Döredijilik ep-esli peseler. Kynçylyk size garaşýar, şonuň üçin gödek sözlerden we alkogol içgilerinden gaça duruň. Ýakyn gatnaşyklar pudagynda durnuksyzlyk ähtimal: ýadawlyk we lapykeçlik mümkindir. Şu gün aljak habarlaryňyz size kömek we goldaw gözlemäge mejbur eder.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Şertnamalaryň we meýilnamalaryň, kagyz resminamalarynyň we maliýe amallarynyň baglaşylmagy üçin amatly gün. Bu gün gezelenje ýa-da iş saparyna gitmeli bolmagyňyz mümkin. Belki, bu gün garşy jynsdaky adamyň arzuwlaryny amala aşyryp bilersiňiz. Dostlaryňyza baryp görmek ýa-da garaşylmadyk ýagdaý size dynç almaga we azajyk ünsli bolmaga mümkinçilik berer.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Depressiýa ýa-da nerw bozulmalary bolup biler. Öňki işjeňligiňize bolan gyzyklanmany ýitirip, sözüň doly manysynda göwnüçökgünlik duýmagyňyz mümkin. Meýilnamalaryňyza täze adamlary çekmäge synanyşyň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýyldyzlar, esasanam täze pikirler töwekgelçilikli bolsa, ýoluňyzda uly kynçylyklaryň ýüze çykjakdygyny ýatladýarlar. Ruhy, döredijilik we jynsy mümkinçilikler ep-esli azalar. Ýalňyşlyklary göz öňünde tutup, geçmişdäki tejribäňizi täzeden gözden geçirmeli we geljegi meýilleşdirmeli bolarsyňyz. Kyn ýagdaýdan çykalga tapmaga kömek etjek wepaly dostuň ýa-da hyzmatdaşyň kömege gelmegi ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Başlyklar ýa-da döwlet edaralary bilen habarlaşmak, iş ýerlerini üýtgetmek ýa-da möhüm kararlar bermek üçin gowy gün däl. Nätanyşlar bilen gapma-garşylyklar ýa-da duşman bilen çaknyşyklar ähtimal. Ýyldyzlar geljek günüň umuman durmuşda lapykeçlige, umumy ýadawlyk we bedeniň gowşamagynyň netijesinde ýüze çykan depressiw ýagdaýyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurýarlar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün rehim-şepagat, toba etmek, bagyşlamak üçin amatlydyr. Ylalaşyp bolmajak gapma-garşylyklardan gaça duruň, eglişik gözläň – hemme zat ýerbe-ýer bolar. Günüň ikinji ýarymynda günüň umumy abadançylygyny bozup biljek erbet habar ýa-da oňaýsyz ýagdaý bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş potensialy iň ýokary derejededir, şonuň üçin bagt size hemme zatda kömek eder. Täze möhüm bir işi meýilleşdirmek, jemlemek, pikirlenmek, ýakynlaryňyzyň ýanynda tebigatyň gursagynda rahat dynç almak size aýratyn lezzet berer. Halaýan zadyňyzy etmek nerw ýadawlygyny aýyrar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Işgärler ýa-da başlyklar bilen aragatnaşyk gurmak, edara ýa-da guramalar bilen habarlaşmak üçin passiw, kyn gün. Dostlaryň maslahaty we töwellaçylygy, täsirli adamlaryň howandarlygy ýalan bolup biler. Söýgi gatnaşyklarynda belli bir pese gaçma bolýar, ýöne köpden bäri duýgudaşlyk bilen garaşylmadyk duşuşyk hem aradan aýrylmaýar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Köp daluwlaryň emosional ýagdaýy gaty tupanly bolar. Bu diňe karýeraňyza zyýan ýetirer we günüň ahyrynda ýadawlyga we gahar-gazaba sebäp bolar. Agşamlygyňyzy maşgalaňyz bilen geçiriň we öýde rahat wagtyňyzy geçirmekden lezzet alyň: kitap okamak, garyndaşlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak, täze filmlere tomaşa etmek, aýdym diňlemek hem gowy zat.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar üçin şu günki goroskop asuda güni wada berýär. Käbir bolgusyz pikirler, ýalňyşlyklara we töwekgelçilige sebäp bolup biler. Töwekgelçilikli kärhanalara we baglanyşyklara gatnaşmak howpy bar. Ýönekeý iş etmek, dynç almak üçin amatly gün. Dynç alyşyňyz hakda çynlakaý pikirlenmegiň wagty geldi.

Türkmenistan BSG-niň agzalygy üçin resmi taýdan ýüz tutdy

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar