TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan BSG-niň agzalygy üçin resmi taýdan ýüz tutdy

Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmak üçin resmi hatyny gowşurmak dabarasy BSG-niň merkezinde geçirildi.

“orient.tm” neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň BSG-niň baş direktory Ngozi Okonjo-Iwealanyň adyna iberen haty Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky wekilhanasynyň hemişelik wekili Atageldi Haljanow tarapyndan gowşuryldy.

Türkmenistanyň bu gurama agza bolmak üçin iberen haty BSG-ä gatnaşyjy we synçy döwletleriň 12-nji ministrler maslahatynda serediler. Bu maslahat 30-njy noýabr-3-nji dekabr aralygynda geçiriler. Bu maslahatda Şweýsariýada saparda boljak Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow çykyş eder.

Bilşimiz ýaly, 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistana Bütindünýä Söwda Guramasynyň synçy derejesi berildi.

 

Eýranyň Prezidenti Aşgabada gelýär

Ýene-de okaň

Özbegistan Türkmenistana 163 tonna alma eksport etdi

Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň möçberini artdyrdy

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

Teswirle