JEMGYÝETSENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Ýyldyzlar näme diýýär: Täleýnama barada maglumatlar

Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  bolup  geçen ýyl her bir ýyldyzyň özüne mahsus bolan häsiýetnamalaryny  okyjylaryna ýetirdik.  Elbet-de bir ýa iki sahypada degişli ýyldyz barada ähli maglumatlary birbada beýan edip bolmaz. Şu wagta çenli müneçjimleriň berýän maglumatlarynyň esasynda umumy häsiýetnamalary almaga çalyşdyk. Biz bu habarda ähli ýyldyzlar baradaky habarlarymyzy jemledik we Siz özüňizi gyzyklandyrýan ýyldyzlaryňyz baradaky maglumatlary aşakdaky habarlaryň üstüne basyp okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

 

Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

 

Arzuwçyl Daluwlar kimler

 

Döredijilikli Balyklar kimler

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

04-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy