SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Gündelik Täleýnama: 18 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!

 

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň hereketleriniň adam ykbalyna ýetirýän täsiri barada hemmeler bilýän bolsa gerek. Saýtymyzyň şu ýerinde size 18-nji maýda ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyzy hödürleýäris. Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary doly okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Islendik pudakdaky täzeliklerden gaça duruň. Çünki olar garaşylmadyk netijäni bermegi mümkin. Ähli dawaly mesleleri parahatçylyk ýoly bilen çözmeklik maslahat berilýär. Ýakyn adamlaryňyzyň kömegine, maslahatyna mätäç bolup bilersiňiz. Siziň ähli zada dogry baha berip bilmegiňiz zerurdyr.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Iş we öý aladalary sizi tutuşlygyna gurşap alar. Ýöne olar sizi çakdanaşa ýadatmaz. Bu gün sähelçe-de bolsa ynanmazçylyk edýän zatlaryňyz bilen meşgullanmaklyk maslahat berilenok. Saglygyňyza üns beriň. Eger mümkinçiligiňiz bolsa, ene-atalaryňyz, ýakynlaryňyz bilen wagtyňyzy geçiriň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Iş bilen baglanyşykly ähli meslelerde özüňizi görkezjek boluň. Emma, ýoluňyzda geçip bolmajak diwaryň peýda bllandygyny görseňiz, ony ýeňip geçjek bolmaň. Gowusy, öz güýjüňiziň ýetýän işi bilen meşgullanyň. Dawa-jedellerden gaça duruň. Energiýa taýdan güýçli adama garşy durmak siz üçin kyn, emma, mümkin bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ynam bilen saldamly işlere baş goşup bilersiňiz. Çünki siz olaryň ählisini-de başararsyňyz. Häzir size söýgi duşuşyklary we dynç alyş zerurdyr. Položitel emosiýalar size uly güýç berer. Şeýlelikde öz söýgüli adamyňyza ajaýyp pursatlary sowgat edip bilersiňiz

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Işiňizde çözülmesi kyn bolan meseleleriň ýüze çykmagy ahmal. Emma munuň üçin gynanmak we ejizlemek geeek däldir. Hasam beter gaharlanmaklyk we ýolbaşçular bilen jedelleşmek maslahat berilenok. Häzir duşuşyklar, gezelenç we dostler bilen wagt geçirmek üçin gowy wagtdyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün siziň öňüňizde biraz garşylyklaryň döremegi ahmal. Bir tarapdan, siz diýseň aktiw we üstünlik gazanmak üçin islegden doly bolarsyňyz. Emma beýleki tarapdan, gelýän teklipler siz üçin gyzyksyz bolup biler. Açyklyk, dogusözlülik bu gün size peýda getirer.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün siz özünizi gowy ýolgörkeziji hökmünde açyp görkezmelisiňiz. Öz diýeniňizi tutdurjak bolmaň, emma özüňize ýolbaşçylyk etmäge-de rugsat bermäň. Iş we şahsy gatnaşyklaryňyzy garyşdyrmajak boluň. Öňki tanyşlaryňyzy ýadyňyza salyň. Çünki olar diýseň peýdaly bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün diýseň köp gepleşikler, gyzykly tanyşlyklar, adaty bolmadyk duşuşyklar garaşýar. Işewür şertnamalary baglanyşmaklygy meýilnamalaşdyryp bilersiňiz. Ýöne bu zatlardan çalt girdeji gelmekligine garaşmaň. Ýyldyzlar size ünsli bolmaklygy, ýedi ölçäp bir kesmekligi maslahat berýär.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Işjeň hereket etmegiň wagty geldi. Mundan öň orta-da atylmadyk, kyn meseleler bu gün aňsatlyk bilen çözgüdini tapar. Emma ýaltanmazlyk, diňe özüňe daýanmaklyk zerurdyr. Şahsy durmuşyňyzda kynçylyklar bolmaz. Ykbalyňyzy üýtgetjek duşuşygyň bolmagynyň ýa-da ozalky gatnaşyklaryň möwç almaklygynyň ähtimallygy uludyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Öz islegleriňiziň, arzuwlaryňyzyň ugrunda herket ediň. Ýyldyzlar size bu gün ýakynlaryňyzyň kömegini güwä geçýär. Professional durmuşyňyzda uly üýtgeşiklikleriň bolmaklygyna garaşylmaýar. Hemme zat öz ýerinde, yzygiderliginde dowam eder. Bu bolsa, häzirki wagtda diýseň gowudyr. Çünki ýyldyzlar size öňki dost-ýarlaryňyz bilen duşuşyklary taýynlaýar.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Dürli işleri amala aşyrmak üçin diýseň köp ruhy we fiziki güýjüňiz zerur bolar. Jogapkärçilikli kararlara gelmeli bolmagyňyz ahmal. Jedellerde kän bir görünmezligiňiz maslahat berilýär. Dükanlara, söwda merkezlerine gitmek bolsa, bu gün size diýseň uly şatlyk we lezzet berer. Ýöne bergi edinmekden gaça duruň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Diňe položitel emosiýalary berýän işler bilen meşgullanjak boluň. Işgärleriňiz, dostlaryňyz we ýakyn adamlaryňyz bilen jedelleşmejek boluň. Özüňiziň bilmezden kimdir biriniň erbet göwnüne degmegiňiziň ähtimallygy uludyr.

Mähriban HUDAÝGULYÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halakara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

Kazyýet jogapkӓrçiligine çekilip-çekilmӓndigi barada kepilnama almak

 

 

Ýene-de okaň

01-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

30-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

27-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (27-nji noýabr-3-nji dekabr)

25-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama