8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:34
Home ATAWATAN ESERLERİ Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ýeňijiler sylaglandy.  “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnaly tarapyndan yglan edilen we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň goldaw bermegi bilen gurnalan “Ata Watan eserleri” bäsleşigi ýakynda jemlenipdi we ýeňijiler yglan edilipdi. Bugün bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglar  we hormat hatlar gowşuryldy.

“Ata Watan Eserleri” döredijilik topary 2020-nji ýylyň başlarynda has uly baýraklar bilen täze bäsleşigi yglan etmegi meýilleşdirýär. Bäsleşik barada öz bellikleriňizi we teklipleriňizi atawataneserleri@gmail.com  salgysyndan bize ibermegiňizi haýyş edýäris.

‘Ata Watan Esereri’  Bäsleşiginiň Ýeňijileri

BAŞ BAÝRAK :

 

RedMi 7A TELEFON WE HORMAT HATY

Ýeňiji

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Awtory : Muhammet BEKGIÝEW, “Türkmenistan” gazeti

 

“GOŞGY” UGRUNDAN ÝEÑIJILER

1-nji Orun :

 

Microwave Peç  we hormat haty:

Ýeňijisi : Huşum Birýana

Awtory :  Aşyr Gurbangeldiýew, Balkan welaýaty, Serdar etraby

 

2-nji Orun :

 

TTEC, Re Charger Universal Powerbank we hormat haty

 

Ýeňijisi : Bagyşla diýmäge derek

Awtory : Altyngözel Amanmämmedowa, Türkmen Döwlet  medeniýet institutynyň syýahatçylyk fakultetiniň 2-nji ýyl talyby

 

3-nji Orun : 

Preo My Sound X-Bass we hormat haty

 

Ýeňijisi : Döwrüň Meselesi

Awtory : Baky Amanýazow

 

“ BEÝLEKI ESERLER” UGRUNDAN ÝEÑIJILER

 

1-NJI ORUN : 

Baýragy : Microwave Peç  we hormat haty:

 Ýeňijisi  :”Geografyň gutlagy

Awtory : Baýgeldi Çaryýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň meteorologiýa hünäriniň IV ýyl talyby.

 

2-NJI ORUN :

 

Baýragy : TTEC, Re Charger Universal Powerbank we hormat haty

Ýeňijisi : Beýik Ýaşa

Awtory : Ýusup Orazberdiýew, Aşgabat şäheri

 

3-NJI ORUN : 

Baýragy : Preo My Sound X-Bass we hormat haty

Ýeňiji Kitaby Ýatyp Okamagyň Zyýanlary

Awtory : Näzikjemal Güýjowa, Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiň talyby

Şeýle hem sanawy berilen şu eserleriň awtorlaryna hormat haty we höweslendiriji baýraklar gowşurylar.

 

“Goşgy” ugry boýunça

 

 1. Atam, Aliakbarowa Selbi
 2. Buýsançnama, Gylyçmyrat Döwletow
 3. Eje, maňa alajabag örüp ber, Gözel Umarowa
 4. Sözden peýda ýok, Abdyrahman Orazmämmedow
 5. Türkmen biz, Çaryýewa Jemal
 6. Uýama, Aýgözel Abdyýewa
 7. Ýykylmagy hak edýärmi şol ene, Atajan Öwezgeldiýewiç

“Beýleki Eserler” ugry boýunça

 1. Suw içmegiň peýdalary, Jelilberdi Nurberdiýew
 2. Siz, söýginiň dilini bilýäňizmi?, Şirin Şirliýewa
 3. Çeltek Hasaby, Toýly Hommyýew,
 4. Ýene-de Gün dogdy..., Sähetmyrat SÄHEDOW
 5. Mähir mekdebi, Ýazmuhammet Seýitmyrtadow
 6. Sagdyn Düşünje, Kakajan Alyýew
 7. Ulag baradaky arzuwym…, Abdyrahman Orazmämedow

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen-german hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we German ykdysadyýetiň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde duşuşyk geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar...

Dünýäniň ajaýyp täsinlikleri

Dünýä näçe syýahat  edilse-de, adamzady haýrana goýýan tebigy täsinlikleriň soňuna çykyp bolmajak ýaly görünýär. Çünki ynsan gözledigiçe täze zatlaryň üstünden barýar. Aklyňa gelmejek, hyýaly...

Türkmenistan-Owganystan-Azerbaýjan arasynda üçtaraplaýyn duşuşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli, doganlarça salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde...

Angliýa we Italiýada futbol çempionatlary başlaýar

Koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan Angliýanyň “Premier Liga” futbol çempionatynyň 17-nji iýunda, Italiýanyň “Seria A” futbol çempionatynyň bolsa 20-nji iýunda täzeden başlanjakdygy mälim edildi. Angliýanyň çempionaty...