Döwrüň Meselesi

Pikirleriň ummanynda gulaçlap,
Käte-käte agyr oýa batylýar.
Bize ak süýt beren ejeleň ady
Nämüçindir sögünçlerde tutulýar.

 

«Emma, welin, ýöne, bilen, hem...» ýaly
baglaýjy sözleri bir heňe jemläp.
Iki sany ýigit gelýär köçeden,
Iki söznüň biri ejeň-ejeňläp.

 

Paýyş söz içine sygan enäniň
Hany keramaty, hany hormaty?!
«Eje» diýseň, göýä söýüljek ýaly
Gaýtam sögünçlerde ykjam ornady.

 

Beýle sögünçleriň ýaýbaňlanmagy,
Döwrümizde iň derwaýys mesele.
Bu ýagdaýyň almasak biz öňüni
Dowam eder ol nesilden-nesile.

 

Geliň, dostlar, bu gözgyny ýagdaýa
Jemlenişip guralyň biz böwedi.
Göz öňüňe gelip dursun enäniň
Ak süýdi, ekläni hem-de öwüdi...

Baky AMANÝAZOW

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *