Sagdyn Düşünje

Wagtlar käte şeýlebir çalt, käte bolsa, pyşbaganyň tizligindenem haýal geçýär. Häzir arkaňa dönüp bakanyňda, ençeme sökülmiş menziller, ajy doly, süýji doly günler ýatyr. Bu ýatan ýyllaryň, geçirlen tejribeleriň netijesinde käbir zatlara göz ýetirdim. Adamyň öňünde elmydama bir iş etmesinden saklan, gorky diýip bir zat durýar. Adam ömrüniň köp bölegini, gorkyny ýeňip geçmek üçin sarp edýär. Bir işler etmek isleýär, başaryp bilmerin diýen gorky bilen etmeýär. Bir zatlar aýtmak isleýär, ýalňyş düşünerler diýen gorky bilen aýtmaýar, göreşmek isleýär, ýykylaryn diýen gorky bilen göreşmeýär. Ýaşamak isleýär, emma ýaşatmazlar diýen gorky bilen öli  ýaşaýar. Iň gorkunjy bu: Ýaşaýandyrn öýdüp ýaşamazlyk.

Eflatunyň bir sözi bar:

Ölmejek ýaly ýaşarlar,

Ýaşamadyk ýaly ölerler.

 Bu zatlaryň düýp sebäbi, çagany kiçilikden ýetişdirilende, ýalňyş tertipde ýetişdirmekdir. Maşgalalaryň köpüsinde, çaga ýalňyş bir iş eden ýagdaýynda, çaga ol işiň ýalňyşdygyny düşündirmek, öwretmek ýerine gönüden-göni jeza ulanýarlar. Bu dürli maşgalalarda ýetişen çagalar ýygra, we jemgyýetden daşda ýaşaýarlar. Biz iň gowy iş adamlaryny, mugallym, inžiner, doktor yetişdirmek üçin, ilki bilen ene-atalara dogry bolan çaga terbiýeleme tertiplerini öwretmeli. Ýetişýän nesilleriň diňe bir sagdyn bedenli bolmalary ýeterli däl, sagdyn düşünjeli bolmalary hem hökman.

Başkada bir bellemeli zat:

Başkalardan üytgeşik bolmak üçin gynamaň özüňizi, sebäbi hemme buny etýär, we hemmesi onuň üçin bir birlerine menzeş,

SEN DİŇE ÖZÜŇ BOL...

Kakajan Alyýew

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Rastgele Haberler

Halkara Sport Guramalary Bilen Gepleşikler

Ocak 18, 2020 - 10:37 PM
2020-nji ýylyň 15-17-nji ýanwary aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Lozanna şäherinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň sapary boldy. Türkmen
Daha fazla oku

Türkmenistan’da renkli cam üretimi

Ocak 10, 2020 - 10:39 AM
Şubat 2018 senesinde Ahal vilayetinde hizmete açılan Türkmenistan Sanayi ve Haberleşme Bakanlığı Türkmensanayi Ajansı’na bağlı Türkmen Cam Ürünleri Fabrikasında renkli cam üretimine başlandı. Mavi ve yeşil boyalı cam (yaklaşık yarım milyon metrekare) üretimi gerçekleştirildi. Tekrarlanan işlemde ve uzun süreli kullanımda renk değişmediği görülmüştür.
Daha fazla oku

Türkmenistan’da Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Ocak 9, 2020 - 7:50 PM
Türkmenistan’da gelenekselleşen Türk İhraç ürünleri Fuarı gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin daha da gelişmesine imkan sağlayacak bu fuarın 12-14 Şubat 2020 tarihlerinde yapılması öngörülmektedir.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *