Ata Watan Eserlerinde 73 Awtoryň 100 Eseri bäsleşýär

“Ata Watan Türkmenistan” halkara  žurnalynyň yglan eder  “Ata Watan Eserleri” bäsleşinde eser kabul edişlik tamamlandy. 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen sagat 15:00 ýagdaýyna görä, iň köp okalan eserler ýeňiji bolar. Bäsleşige gyzyklanma öran ýokary bolup 73 awtor tarapyndan 100 eser bäsleşige hödürlendi. Bäsleşikde 47 goşgy goşgy ugrundan 53 eser bolsa beýleki eserler ugrundan ýaryşýar. Goşgular 36 Awtor tarapyndan, beýleki eserler bolsa 37 awtor tarapyndan bäsleşige hödürlendi. Bäsleşigiň şertine görä, bir awtor birnäçe eser hödürläp bilýär.

  • Ähli ýaryşa hödürlenen Eserleri https://www.atavatan-turkmenistan.com/news.php?cat_id=Ng== Linkinden ýa-da saýtymyzyň Habarlar bölüminiň "Ata Watan Eserleri" atly kiçi bölüminden hem okap bilersiňiz.
  • Ähli  ugurlar boýunça iň köp okalan esere-baş baýragyň eýesine 1 sany RedMi 7A telefon sowgat garaşýar!
  • Şeýle hem eserler iki ugur boýunça, ýagny Goşgy we Hekaýa, Makala, Oýlanma ugurlar boýunça jemlener.  
  • Her ugur boýunça ilkinji 3 orny eýelän ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar garaşýar.
  • Her ugur boýunça ilkinji 3 orny eýelän ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar garaşýar. Emma, baş baýragy mysal üçin Goşgy ugrundan eser alsa, onda, iň köp okalan 2-nji, 3-nji we 4-nji eserlere, degişlilikde, 1-nji, 2-nji we 3-nji baýrakalar beriler.
  • Bäsleşigiň netijesi boýunça her ugur boýunça iň köp okalan 10 eser höweslendiriji baýraklar we hormat hatlary bilen sylaglanar.
  • “Awtorlaryň Saýlan Eseri” baýragynda bolsa, ýeňiji beýleki awtorlar tarapyndan saýlanar.
  • Awtorlaryň saýlan eseri

Bäsleşige bolan uly gyzyklanmany hasaba alyp, bäsleşigiň guramaçylyk topary, onuň şertlerine täze düzgün girizdi we Täze ýörite baýragy, “Awtorlaryň saýlan eseri” baýragyny getirdi. Emma bu baýragyň herekete girmegi üçin bäsleşige eser hödürlän awtorlaryň azyndan 40 göteriminiň (bu ýagdaýda azyndan 29 awtoryň) sesiniň bellenen senä çenli bize gelip gowuşmagy hökmanydyr.

Awtorlardan gelen köp sanly islegleri hasaba alyp, sesiňizi e-mail salgysyndan hem iberilen ýagdaýda kabul ediljekdigini habar berýäris. “Awtorlaryň Saýlan Eserleri” boýunça  sesleriňizi, awtorlaryň makalany hödür eden e-mail salgsynyň (haçanda bize makalany iberen wagtyňyz haýsy salgyňyzdan iberen bolsaňyz şol salgydan) sesiňizi ibermek hökmanydyr.  Eger poçtanyň üsti bilen ibermek isleýän bolsaňyz onda,

Hatlar : Atawatan Türkmenistan žurnaly, Aşgabat şäheri, Ankara köçesi 25, A Blok, 403, salgysyna iberilmelidir. 

 

Biz ähli eserleri saýta goýulan güni 1 gezek we 29 Noýabr 2019 senesinden başlap bolsa günde ortaça 20 eser bolmak şerti bilen 5 günüň dowamynda 1 gezek, jemi 2 gezek özümize degişli ähli sosial media hasaplarynda paýlaşarys.

 

Jemi 88 Eser Bäsleşýär : Ata Watan Eserleri

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDU5Mw==

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Rastgele Haberler

Ocak 2019: Açılışlar ve Etkinlikler

Ocak 5, 2019 - 10:28 PM
Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında Kültür ve basın-enformasyondan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdıyeva, Ocak ayındaki açılış törenleri ev etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Daha fazla oku

Türkmenistan ile Singapur işbirliği

16, 2019 - 11:08 PM
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berdiniyaz Matiyev başkanlığındaki bir Türkmen heyeti, Türkmenistan-Singapur siyasi istişarelerine katılmak üzere Singapur'u ziyaret etti. Türkmen Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Singapur heyetine Asya-Pasifik Bölgesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Tek Hean başkanlık etti.
Daha fazla oku

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

Şubat 15, 2019 - 11:24 PM
Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip başlanan ýyllarynda, ondan umyt juda uludy. Bu uçar bilen kompaniýa XXI asyrda dünýä awiasiýasynyň lider uçaryna eýe bolmagy maksat edinýärdi. Iki gatly uçar bir gezek 544 ýolagça
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *