Kitaby ýatyp okamagyň zyýanlary!

Kitaby söýýän adamlar bilen söhbetdeş bolsaň, boş wagtyňy geçirmek üçin gyzykly kitapdan oňat güýmenjäniň ýokdygyny aýdyň belleýärler. Muny bellibir derejede inkär etmeklik kyn. Üstesine-de, lukmanlaryň belleýşi ýaly, beýleki habar beriş çeşmelerine garanyňda hut basmaça ýazylan maglumatlar beýnä has peýdaly hem siňňitli hasaplanýar. Ýöne kitap okamagyň käbir oňaýsyz taraplary hem bardyr. Meselem, uzak wagtlap kitap okasaň, bu seniň göziňe güýçli derejede agram salýandyr. Bu bolsa gözüň görüjiligini peselidýär. Käwagtlar işden ýa-da okuwdan gelip, agşamlaryna ýassygy ýanap, ýatyp kitap okamak biziň pikir edişimizden hem beter zyýanly bolup durýar. Şeýle endik etmegiň saglyga hem-de göze diýseň zyýanlydygyny bilmegimiz, bu zatlardan öňünden goranmagymyza ýardam edýär. Ilki bilen ýatyp kitap okamak adamyň göz görüjiliginiň göterimini peselidýär. Adamyä öýkeniniň kadaly dem alyşyny hem gysdyryp ejir çekdirýär. Gan aýlanyşygynyň tizligini peseltýär. Mundan başgada ýatyp kitap okalanda taze maglumatlaryň beýine siňişiniň haýallanmagy hem mümkindir. Şeýle hem, käbir alymlaryň geçiren barlag tejribesiniň netijesinde, ýatyp kitap okamak, adamlarda kelle agyryny we boýun agyryny artdyrýar. Şonuň üçin hem, lukmanlar kitap okyjylara oturgyçda dik şekilde oturyp, ýagtylyk gelýän arassa jaýda, ýadow bolmadyk halatda kitap okamany maslahat berýärler.

Güýjowa Näzikjemal

Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniñ talyby

Jemi 88 Eser Bäsleşýär : Ata Watan Eserleri

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDU5Mw==

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Rastgele Haberler

Dünýäniň iň güýçli pasporty

Ocak 9, 2020 - 7:55 PM
2020-nji ýyl üçin iň güýçli pasportlaryň arasynda öňdeligi ýene-de Aziýadan Ýaponiýa döwleti eýeledi. Halkara Howa Aragatnaşyk Bileleşiginiň maglumatlary esasynda düzülen “Henleý” pasport görkezijisinde Ýaponiýanyň pasporty 1-nji orunda durýar.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *