Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Goý, her bir ýurduň özüniň tutýan meýdany bolşy ýaly durmuşda özbaşdak ornuňyzyň bolmagyny, ata Watanymyzyň ynsanperwerlik syýasaty ýaly ynsanlara goldaw bermegiňizi, Gimalaý dagy dek belent başly, batly ädimli, Hazar deňzini derýalaryň doldurşy ýaly baran ýeriňizi bagt, rysgal bilen doldurmagyňyzy, howa bilen suwuň ynsana gerek bolşy ýaly durmuşda gerekli adam bolmagyňyzy, Niagara şaglawugy ýaly durmuşyňyzyň owadan, Antarktidanyň ýeke-täk derýasyz sebit bolşy ýaly söýgiňiziň ýeke, maşgalaňyza Tripoli şäheri ýaly gyzgyn (mähirli) ýürekli, Baýkal köli ýaly süýji sözli bolmagyňyzy, öňüňizde beslän arzuwlaryňyzyň asman giňişligi ýaly tükeniksiz, gaýgy-aladaňyzyň Watikan döwleti dek kiçi we şatlyk-şowhunlaryňyz Amyderýa ýaly joşup, Dreýk bogazy ýaly giň göwünli bolmagyňyzy, säherde açylan ak bägüller ýaly ýoluňyzyň elmydama açyk bolmagyny, adalar ýaly çagajyklaryňyzyň daş-töweregiňizi gurşap almagyny... arzuw edýärin!

Baýgeldi ÇARYÝEW,

Magtymguly adyndaky Türkmen

döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň

meteorologiýa hünäriniň IV ýyl talyby.

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

Bäsleşik barada giňişleýin maglumat üçin

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

Rastgele Haberler

Türkmen metbugatynda – 16.03.2019

Mart 17, 2019 - 10:46 PM
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türk¬me¬nis¬tanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryna gynanç bildirdi», (TDH).
Daha fazla oku

Türkiye’de Türkmenistan Kültür Günleri

Temmuz 13, 2019 - 11:06 PM
Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olan Türkiye ve Türkmenistan'ın siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri ile birlikte kültürel münasebetlerine de ayrı bir önem verilmektedir. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki karşılıklı olarak kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Bu defa, Türkiye’deki Türkmenistan Kültür Günleri etkinliklerine Sivas ev sahipliği yapmaktadır.
Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 08.03.2019

Mart 10, 2019 - 12:10 PM
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany. Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyny dakmak hakynda»,Türkmenistanyň
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *