TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

6-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 6-njy iýundaky nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Häzirki wagtda planetalar şahsy durmuşyňyza oňyn garaýarlar we muny siz hökman peýdalanmaly. Saglygyňyz, sypaýylygyňyz, özüneçekijiligiňiz ýokary derejede bolar, bu bolsa, islendik päsgelçilikleri aňsatlyk bilen ýeňip geçmäge mümkinçilik berer.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Şahsy gatnaşyklarda hyzmatdaşyňyzyň siziň pikiriňizi kabul etmek islemezligi bilen baglanyşykly meseleler aradan aýrylmaýar. Öz gowşak taraplaryňyza ýol bermek ýa-da gaty şübheli bolmak, size gowy garaýan adamlary gynandyryp biler. Öz düşünjäňize has köp ynanyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün täze tanyşlar etmek gaty gowy zat – daş-töweregiňize şöhle saçyp, özüňizi iň amatly ýagdaýda görkezip bilersiňiz ýa-da geljekdäki maliýe çykdajylary üçin haýsydyr bir esas döredip bilersiňiz. Şu gün etmek isleýän ähli söwdalaryňyz üstünlikli bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda ähli päsgelçilikleri duýgurlyga we hadysalara hemmetaraplaýyn baha bermäge esaslanýan tutanýerlilik bilen ýeňip geçersiňiz. Söýgi we romantiki duşuşyklar üçin amatly gün. Diziň öňdengörüjiligiňiz we duýgurlygyňyz uzak möhletli hyzmatdaş bilen gatnaşykda geljegi uly üýtgeşmelere getirer.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Öz içiňizdäki ynanmazçylygy, şübheleri ýeňip geçjek ruhy ösüş sizde peýda bolar. Erkek esetleriň ýarlary bilen gatnaşygynda duýgularyny saklamaklygy, sowuklyk etmekleri gatnaşygyň biraz kesilmegine getirer. Çagalar ýa-da ýakyn garyndaşlar bilen aragatnaşyk eset zenanlaryna rahatlyk we şatlyk getirer.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Dostlaryňyzyň we garyndaşlaryňyzyň kömegi bilen girdeji gazanyp bilersiňiz. Ýakymly we garaşylmadyk sowgatlara garaşyň. Söwda etmek, şahsy durmuşyňyzda üýtgeşmeleri geçirmek üçin gowy wagt. Şeýle-de bolsa, saglyga zyýan ýetirip bilersiňiz. Ýyldyzlar şowhunly kompaniýalardan we dabaralardan gaça durmagy maslahat berýärler.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Şu günki goroskop duýduryş berýär – belki ýakyn geljekdäki wakalar siziň isleýşiňiz ýaly ösmez. Gynansagam, olaryň ugruna täsir edip bilmezligiňiz mümkin. Planetalar hadysalaryň barşyna goşulmazlygy maslahat berýär – kynçylyklaryň köpüsi öz-özünden ýok bolar.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Gözden geçirmek meýli, aşa öz-özüňi tankytlamagyňyza we ýakynlaryňyz bilen dawa-jenjeliň sebäbi boljak öz pikirleriňize çümmegiňize sebäp bolup biler. Gatnaşygyňyz gulplanar. Bu gün sport we islendik bedenterbiýe bilen meşgullanmak gereklidir.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuşyňyzy dogry ugrukdyrmak ukyby bilen baglanyşykly emosional täzeleniş döwri başlaýar. Bu gün tanyşjak adamlaryňyz hökman durmuşyňyzda uly rol oýnar. Meýilnamalaryňyza täsir etjek täze pikirler bolup biler, ýöne dünýäni öwürmäge synanyşmaň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu ýyldyzyň astynda doglanlaryň häzirki wagtda akyl durnuksyzlygy we ýygy-ýygydan keýpleriniň üýtgemegi mümkin. Özüňizi dolandyrmaga synanyşyň we negatiw duýgulara ýol bermäň. Özboluşlylygy we isripsizligi söýýänlere belli bir wagtlap şahsyýetini görkezmekde joşgunlylygy peseltmek maslahat berilýär.

Daluw (gowa 21.01-20.02 )

Ýyldyzlar häzirki wagtda daluwlara öňküsinden has saklanmagyny maslahat berýärler. Durmuş işjeňligiňiziň indiki aýlawy daşarky dawa-jenjelden daşlaşmak duýgusy bilen bellener. Bu size köp zady täzeden gözden geçirmäge we ýüze çykan ýagdaý hakda pikirlenmäge mümkinçilik berer. Biraz kesellemegiňiz mümkin. Agyr fiziki zähmet maslahat berilmeýär. Diňe dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen wagtyňyzy geçirseňiz, özüňizi rahat duýarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Şahsy gyzyklanmalaryňyza we güýmenjäňize doly çümmezlige çalşyň. Aragatnaşyk üçin ýer goýuň. Seresapsyzlygyňyzdan ejir çekýän ýakynlaryňyz hakda pikir ediň. Saglyk problemalary bolup biler – nerwiň bozulmagy gaty ähtimal. Günüňizi rahat maşgala gurşawynda geçiriň.

 

Ýene-de okaň

Aýyň täleýnamasy: Dekabr

Ata Watan Eserleri

02-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

01-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle