SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

6-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 6-njy sentýabr gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şahsy durmuşyňyzdaky durnuksyzlyk deňagramsyzlyga we gaharjaňlyga sebäp bolup biler. Töhmet we zyýanly gözlegler sebäpli resmi ýa-da jemgyýetçilik wezipelerinde duýdansyz üýtgeşmeler bolup biler. Daşky gurşawyňyza, töweregiňizdäkilere çynlakaý baha bermeli.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Ykbal ýene-de güýç synaglaryny iberýär. Sowurlaryň köpüsiniň maliýe taslamalary garaşylşy ýaly durmuşa geçirilmez. Tötänleýin ýüze çykjak kesel öň meýilleşdirilen meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmegine päsgel berip biler. Ýakynda ýakymsyz wakalar bolup biler. Maliýe ýitgilerine ýa-da nerwiň bozulmagyna sebäp boljak biwepalyk edýän adamlaryň täsirine düşmek howpy bar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün notarius resminamalaryny bellige almak, häkimiýetlere we döwlet edaralaryna ýüz tutmak üçin amatly. Wakalaryň gidişini siziň peýdasyna üýtgetmek mümkin. Belki, bu aýratyn gün, ýoldaşyňyz bilen ylalaşyga gelmäge ýa-da kalbyňyza rahatlyk tapmaga mümkinçilik berer.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ýyldyzlar täze işe başlamagy ýa-da goşmaça jogapkärçilik almagy maslahat bermeýärler: aňsat görünýän zat hakykatdanam kyn bolar. Adamlaryň köp ýerlerine barmakdan saklanyň, köpçülikleýin çärelere gatnaşmazlyga synanyşyň, ýogsam gereksiz jedellerden we dawa-jenjellerden gutulmarsyňyz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Başagaý gün. Diňe ýagdaýa dogry baha berip we başgalara aýdýanlaryňyzy ynandyryp bilseňiz, üstünlik kepillendirilýär. Ýöne güýç pozisiýasyndan hereket etmäge synanyşmaň – ýumşaklyk, başarnyklylyk we inçe diplomat ýaly görünmek üstünlige alyp barar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Soňky başlangyçlar ýa-da pikirler çalt we göze görnüp duran netijeleri berip biler. Hünär işi boýunça, duýgurlyga bil baglaň – ýygnaklar we işewür gepleşikler üstünlikli bolup, girdeji getirip biler. Şübhe ýa-da gahar-gazap ýakyn adamyňyz bilen gatnaşygyňyzy kynlaşdyrmasyn.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Islendik iş üçin gowy gün däl. Seresapsyz sözler ýa-da öz gowşak taraplaryňyza ynamsyzlyk sebäpli göz öňünde tutulan maksadyňyza ýetip bilmezligiňiz mümkin. Şärikleriň ýa-da goňşularyň şahsy dawalaryndan ýa-da duşmançylykly gatnaşyklaryndan ägä boluň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Täze döredijilikli pikirleri ýa-da köne meselelere standart däl çözgütleri durmuşa geçirmek üçin amatly gün. Garşy jyns agzalary bilen söhbetdeşlik etmek üçin ajaýyp wagt. Köne arzuwy amala aşyryp ýa-da şahsy durmuşyňyzda üstünlik gazanyp bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Göz öňünde tutulan maksatlara ýetmek ukyby we şahsy özüne çekijilik güýçlendirilýär. Şeýle-de bolsa, planetalaryň täsiri saglyk problemalaryna ýa-da ýakyn gurşaw bilen baglanyşykly kynçylyklara sebäp edip biler. Üstünlige bolan söýgi we başgalara ýokary talaplar nerwiň bozulmagyna ýa-da duýgularyň gözegçiliksiz köpelmegine sebäp bolar. Köpçülik ýerlerine gitmäge, rahatlanmaga we dynç almaga synanyşyň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Häzirkiwagtda size dynç almak, biraz öňki işleriňizden açylyşmak zerur bolup biler. Teatra ýa-da konserte syýahat etmek, dostlaryňyza baryp görmek ýa-da özüňiziň myhman almagyňyz size gowy wagt geçirmäge we zehiniňizi görkezmäge mümkinçilik berer. Şahsy durmuşyňyzda garaşylmadyk wakalaryň ýüze çykmagy gaty ähtimaldyr.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ösen jogapkärçilik duýgusy, ýagdaýy çaklamak ukyby hünär işjeňliginde üstünlik getirer ýa-da abraýyňyzy ep-esli ýokarlandyrar. Resminamalar bilen işleýän wagtyňyz seresap boluň. Agşam çynlakaý gatnaşykda ösjek romantiki duşuşyk ýa-da täze tanyşlyk bolmagy ähtimal.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Planetalar size täze girdejili iş tekliplerine üns bermek we olary özleri üçin ählitaraplaýyn ulanmak maslahat berýärler. Ýyldyzlar söýgini we sazlaşykly maşgala gatnaşyklaryny goldaýarlar. Gören düýşüňiziň bir aýyň dowamynda amala aşmagy ähtimaldyr.

BMG-niň Baş Assambleýasynda Awazada kabul edilen resminamalar

 

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama