SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Ykbalyň bagt ýyldyzynyň size nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, 28-nji sentýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

 

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Işiň depginini haýallaşdyryň, resminamalary tertipläň. Dynç alyň we asuda durmuşda ýaşaň, kiçijik şatlyklara begeniň. Şahsy durmuşda doly sazlaşyk göz öňünde tutulýar, ýöne ýakyn wagtda ykbalyň ýiti öwrümine taýyn boluň.

 

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Başlanan işiňiz aşa güýç sarp edilmegini, çalt karar bermek, meýilnamalaryňyzy gizlemek ukybyny talap eder. Gaty emosional bolmagyňyza garamazdan, ähli päsgelçilikleri ýeňip geçip bilersiňiz. Işewürlige standart däl çemeleşme we pikirleniş täzeligi size kömek eder. Ýeňişiň netijesinde işjeňligiň ähli ugurlarynda öňegidişlik bolar.

 

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Energiýaňyz iki esse artar we döredijilik adamy hökmünde özüňizi tanadyp bilersiňiz. Bu gün, şahsy durmuşyňyzyň gyzykly wakalardan doly boljakdygyny wada berýär. Ýeke-täk kynçylyk saglygyňyza bagly bolar. Bedeniň güýçleriniň gowşamagy ýüze çykan keselleriň esasyny düzer. Dikeldiş we saglygy gowulaşdyrmak çäreleriniň toplumy siziň abadançylygyňyzy ep-esli ýokarlandyrar.

 

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Daş-töweregiňizdäki adamlar bilen gatnaşyklaryňyza üns beriň. Saglygyňyza we ýakynlaryňyzyň saglygyna üns beriň. Syýahat etmejek boluň. Awtoulag höwesjeňleri ýollarda aýratyn seresap bolmalydyrlar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Batyrgaý kararlar ýerine ýetirilip bilner, ýöne islenýän netijäni bermez. Köp ýalňyşlyklar ýaşulularyňyzyň maslahatyny äsgermezlik etmegiň netijesi bolar. Elbetde, olaryň sizden has akyllydygyny boýun almak kyn, ýöne bu hakykatdan-da şeýledir.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Biraz saglygyňyz bilen baglanyşykly näsazlyk, sowuklama bolup biler. Günortany öýňüzdede geçiriň. Umumy öňüni alyş, saglygy gowulaşdyrmak çäreleri geçirmek, köpçülige çykmazlyk maslahat berilýär. Iýmitlenmä üns beriň, ol rasional bolmaly.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Günüňiz göwnüçökgünlik kynçylyk we gahar-gazap bilen geçer. Ýuwaş-ýuwaşdan özüňize ynam duýgusyny ýitirersiňiz. Öz-özüňizi tankytlamak we hemme zat üçin özüňi günäkärlemek maslahat berilmeýär. Dynç almaly.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Täze işe başlamak üçin amatly gün. Başlyklaryňyzyň ýa-da kärdeşleriňiziň  ünsünden düşmejek zehin görkezip, işewürlik görkezip bilersiňiz. Belki, soňky döwürde sizi erkiňize goýmadyk arzuwlaryňyzy amala aşyrarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş mümkinçiligi artýar. Döredijilik, duýgurlyk, öňdengörüjilik, özüneçekijilik artýar. Ýöne kimdir biri siziň mylaýym görünýänligiňize, aşa utanjaňlygyňyza ýalňyş düşünip, size agyr ýükleri çekdirmäge synanyşmagy mümkin.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Öz pozisiýalaryňyzy berkitmek üçin amatly gün. Daşky sowuklygyňyz, maskanyň aşagynda gizlenýän duýgurlygyňyz we gowşaklygyňyz, maksadyňyza ýetmegiňize päsgel berip biler. Inisiatiwany we erjelligi görkeziň. Dostlaryňyzyň kömegine bil baglaň, ýogsam üstünlik gazanmak ähtimallygy nola ýakyn bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Gezelenç, duşuşyklar, amatly maşgala dynç alyşlary üçin gowy gün. Pensiýa çykmak üçin güýç we wagt tapmaga synanyşyň. Optimistik düşünjäňiz ýakynlaryňyzy geň galdyrmaz. Şeýle hem täze dostlar tapyp bilersiňiz, olar bilen içki dünýäňizi ep-esli baýlaşdyryň. Çagalaryňyzyň üstünliklerinden hoşal bolarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün duýgularyň ähli görnüşleri sazlaşdyrylýar, durnuklylyk we rahatlyk dikeldilýär. Häzirki wagtda ýyldyzlar hyzmatdaşlaryň artykmaçlyklaryna çynlakaý baha bermegi maslahat berýärler. Däp-dessurlara ygrarlylygyňyz we endikleriňizi üýtgetmek islemezligiňiz, käbir tanyşlaryňyzy daşlaşdyrar, ýöne sizi köp kynçylyklardan halas eder.

Şanly Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly ýöriş

 

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama