JEMGYÝET

Şanly Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly ýöriş

Şu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirilýär.  Baýramçylyk dabarasynyň çäklerinde  Türkmen esgerleriniň dabaraly harby ýörişi  geçiriler. Şeýle hem türkmen bedewleriniň dabaraly geçişi guralar. Mundan başga-da dabaranyň çäklerinde ýurdumyzyň  ministrlikleriniň we pudaklarynyň  Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini görkezip,  Döwlet münberiniň öňünden geçerler.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem bu dabara çagyryldy. Biz Size  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň üsti bilen dabaradan pursatlary ýetirip durarys. Dabara bilen baglanşykly fotosuratlary @atavatanturkmen Instagram hasabymyza yzygyderli ýerleşdirip durarys.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistana sapar bilen bardy

Ata Watan Eserleri

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar