TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

23-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 23-nji awgustdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün gatnaşyklar durnuklylyk boýunça synag ediler. Islendik işiň üstünligi şübheli bolup biljek derejede dartgynly, jedelli bolar. Maliýe ýitgileriniň çekilmegi mümkin. Maşgala durmuşynda, agzalaryň biriniň nädogry hereketleri sebäpli gatnaşyklaryň kynçylyklary ýüze çykyp biler. Bu gün dostlaryňyz bilen duşuşyklary meýilleşdirmäň we hiç kim bilen jedelleşmäň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Ýyldyzlar telekeçilik meselesinde maýa goýumlaryna howlukmagy maslahat bermeýärler. Has amatly şertlere garaşmak gowudyr. Döwlet pudagynyň işgärleri karýerada bir basgançak ýokarlanmaga mümkinçilik alarlar. Günüň ikinji ýarymynda sowur erkekleri saglyklaryna seresap bolmalydyrlar. Kitap okamak ýa-da telewizoryň görüp dynç almak, gezelenç ýa-da ýeňil maşk bedeniňize zerur güýji berer we mundan soňky üstünlikler üçin sizi energiýa bilen doldurar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Günüň birinji ýarymy saglyga howp salar, şikes getirer we beýlekiler bilen gatnaşyklarda çynlakaý kynçylyklar bilen baglanyşykly bolar. Bu gün ýakyn adamyňyzdan habar alarsyňyz. Sizden kömek soralmagy-da ahmal. Günortan täze tanyşlaryň ýa-da romantiki güýmenjeleriň bolmagy ähtimal. Işewürlikde, dostlaryň, şeýle hem ygtybarly, wepaly hyzmatdaşlaryň kömegine we maslahatyna bil baglap bilersiňiz. Düýşüňiz amala aşyp biler we bir hepdäniň içinde hasyl bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün, özüňiz bilen göreşde üstünlik gazanmaga goşant goşýar. Pähim-paýhaslylygyňyz bilen şöhle saçarsyňyz, dürli çekişmelere we jedellere gatnaşmaga çalyşarsyňyz. Duýgularyňyzyň güýji ýagdaýyňyza oňyn täsir eder. Işewürlige uly gyzyklanma, belli bir işde üstünlik gazanmaga mümkinçilik berer.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Işdäki zähmetsöýerligiňiz, elbetde, ýolbaşçylaryňyzyň we kärdeşleriňiziň ünsüni özüne çeker. Karýera üçin gowy gün. Başlyklaryň we kärdeşleriň täze tekliplerine üns bermäň. Hereketleriňiz hakda gowy pikir etseňiz, ýakyn wagtda üstünlik size garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün hyzmatda düşünişmezlik howpy abanýar. Hüşgär boluň we gyssagly karar bermäň. Köp zat siziň çydamlylygyňyza bagly bolar. Işiňiziň ugruny üýtgetmeli däl. Çünki bu döwür munuň üçin amatly däl. Çynlakaý keseliň çeşmesi hökmünde aşa ägä boluň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Häzirki wagtda hoşniýetlilik we söhbetdeşi diňlemek ukyby başlyklar we kärdeşler bilen gatnaşyk gurmak üçin doly peýdaly bolar. Netijeli işlemek üçin ajaýyp mümkinçilikleriňiz bolar. Täze hyzmatdaş tapyp bilersiňiz, ýöne “Köne dostuň iki täze dostdan gowudygyny” ýadyňyzdan çykarmaň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün üns merkezinde bolarsyňyz we bu size ýarar. Maliýe ýagdaýy durnukly ýaly görüner. Zähmet işjeňligi gowy girdejileri wada berýär. Iň güýçli we hyjuwly islegleriň beýany size garaşýar. Köne meýilnamalar durmuşa geçirilip başlanjak ýaly. Söwda gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amatly wagt. Öý hojalygyňyz aladalardan doly bolar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Işli gün. Meseleler hemme tarapdan peýda bolar. Bu gün uzak möhletli durmuş meýilnamalaryna düýpli düzedişler güni hökmünde ýadyňyzda galsa gerek. Kynçylyklara garamazdan ýygy-ýygydan ýylgyryň – durmuşyňyzda ýakymly duýgular we ýagty söýgi üçin has köp ýer bolar. Ýakynlaryňyza has köp üns beriň. Daş-töweregiňizdäki adamlara hemişe söýgini we hormaty bildirip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Işde we öýde kyn päsgelçilikleri ýeňip geçip, köp stres duýup bilersiňiz. Öz artykmaçlygyňyzy bildirmek üçin edilýän hereketleriň ählisinden derrew ýüz öwürmeli. Çylşyrymly maliýe amallaryny amala aşyrmaň, karz bermäň. Köne dostlaryňyzdan goldaw gözläň. Jogapkärçiligiňizi az derejede saklaň. Şol bir wagtyň özünde, şahsy durmuşyňyzy gowulaşdyrmak mümkinçiligini ýitirmäň. Planetalaryň wada berşi ýaly şeýle mümkinçilik hökman bolmaly.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Döredijilik we täjirçilik işjeňliginde peseliş görkezilýär. Daşarky täsir ýa-da ýalan maglumatlar maliýe ýitgilerine sebäp bolup biler. Düşünjäňize bil baglaň. Hyzmatdaşlar bilen gatnaşykda ýa-da ýakyn adamlar bilen gatnaşykda gaty kategoriýaly bolmaň – nerw bozulmalary we dawa-jenjeller, diplomatik gatnaşyklaryň doly bozulmagyna çenli eltip biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hünär işi, täjirçilik amallary, döredijilik bilen meşgullanmak üçin ajaýyp gün. Syýahat, ýygnaklar we işjeňlik pudagyny giňeltmek bilen baglanyşykly täze iş oňyn netijeleri getirer. Döwlet edaralaryndan  habarlaşmak bilen baglanyşykly kynçylyklaryň bolmagy ähtimal

Türkmenistan BMG-de täze başlangyçlary öňe sürer

Ýene-de okaň

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle