TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

21-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Ykbalyň bagt ýyldyzynyň size nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, 21-nji apreldäki täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Täze duşuşyklar we tanyşlar üçin amatly gün. Täjirçilik işi, täze girdeji çeşmelerini gözlemekde öňegidişlige garaşylýar. Durmuş potensialy ýokary derejede. Üstünligiň has uly bolmagy üçin täsirli adamlaryň ýa-da hyzmatdaşlaryň goldawyny almaly. Tanyşlar, täze ýerlere baryp görmek, syýahat etmek amatly.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Ruhy arassalanmak, ahlak kanunlaryny bilmek, düşünje bilen baglanyşykly işli gün. Bu gün satyn almak isleseňiz, ikirjiňlenmäň, sebäbi şowly bolar. Täze girdeji çeşmelerini işjeň gözlemeli, şol bir wagtyň özünde şübheli tekliplerden gaça durmaly. Ähli energiýaňyzy işe bagyşlasaňyz, üstünlik hemraňyz bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Dürli iş amallarynda üstünlik gazanarsyňyz. Bu gaty kyn bolmaz, ýöne uly girdejä garaşmaly däl. Belki, bu gün size ýüz öwürmeli däl girdejili iş teklibi hödürlenip biler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Pikirleriňizi durmuşa geçirmek üçin amatly gün. Maliýe ýagdaýyňyzy gowulaşdyryp bilmek ähtimallygyňyz şu gün gaty ýokary, ýöne öňümizdäki çykdajylar ähli girdejini özüne çeker. Hünärmentçilik pudagynda gyssagly wadalar sebäpli kynçylyklar ýüze çykyp biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu täze duşuşyklaryň we tanyşlaryň güni, okuw, senetçiligi öwrenmek, täze girdeji çeşmelerini gözlemek bilen baglanyşykly meselelerde öňegidişlige garaşylýar. Tanyşlar, täze ýerlere baryp görmek, syýahat etmek amatly. Agşam ýakyn garyndaşlaryndan biri, hatda maşgala agzalary bilen dawa-da aradan aýrylmaýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Dowamly keselleriň güýçlenmegine garaşylýan amatsyz gün. Hünärmentçilik pudagynda ýalňyşlyklaryň we ýalňyş hasaplamalaryň bolmagy ýagdaýa nädogry baha bermek ýa-da ýalan maglumatlar bilen baglanyşykly bolsa gerek. Hyzmatdaş bilen baglanyşykly öz-özüne göwni ýetmezçilik ýa-da hyýallar, maliýe ýitgilerine sebäp bolup biler. Bu gün bedene zyýan berip biljek zatlardan saklanmaga synanyşyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün duýgularyň täzelenmegi, täze işleriň başlangyjy, janlylygyň ýokarlanmagy bilen tapawutlanýar. Erbet şowsuzlyklaryň soňuna ýetilmegi mümkin. Durmuşyňyzda üýtgeşiklik etmek islärsiňiz. Howandarlar tarapyndan täze teklipleriň berilmegi we dostlaryňyzyň size goldaw bermegi mümkin. Meseläni wagtlaýyn hem yza süýşürmäň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ähtimal, bu gün size girdejili iş teklibi hödürlenip bilner, muny ret etmeli däl – girdeji gazanyp bilersiňiz. Ýyldyzlar entek täze iş ugruny gözlemegi ýa-da hyzmatdaşlary çalyşmagy maslahat bermeýärler, ýöne teklipleri äsgermezlik etmäň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün hünär işjeňligi ýa-da karýeranyň ösüşi, döredijilik we özüni görkezmek ugrundaky işjeňlik üçin giň mümkinçilikleriňiz bolar. Söýgi we romantiki başdan geçirmeler üçin ajaýyp gün.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Söýgi gatnaşyklary üçin bu gün gaty bir üstünlikli däl, sebäbi duýdansyz keýpiň üýtgemegi, esassyz melanholiýa, kelle agyry bolmagy ähtimal. Ýyldyzlara täze tanyşlardan ägä bolmak maslahat berilýär. Günüň ikinji ýarymynda höweslendiriji habarlary ýa-da girdejili sargyt alyp bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Garaşylmadyk wakalaryň öwrümi siziň peýdaňyza bolup bilmez. Ähli zada garamazdan, özüňizi dolandyrmaga we howlukmaç, gyssagly karar bermezlige synanyşyň. Ýagdaýyňyzyň durnuklylygyny goramak üçin birneme tagalla etmeli bolarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Häzirki wagtda ýokary ýolbaşçylara ýüzlenmeler amatly. Täsirli adamlaryň ýa-da garry garyndaşlaryň goldawy we howandarlygy has-da zerurdyr. Maliýe kömegi baradaky haýyşlar ýerine ýetirilip bilner. Bu gün bedene zyýan berip biljek ähli zatlardan, esasanam alkogolly içgilerden saklanmaga synanyşyň.

 

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi

 

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle