TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

17-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Hormatly okaýjylar her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 17-nji iýundaky nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Nagt we nagt däl tölegler bilen baglanyşykly durnuksyz ýagdaý dowam edýär. Isleglere gözegçilik etmek we  karz almak üçin gatybir amatly wagt däldir. Maliýe resminamalaryna aýratyn üns beriň!

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowur aýallary şu gün ýakynlary, hossarlary bilen duşuşsalar gowy bolar. Ýyldyzlar siziň dogruçyllygyňyzyň, içerki tertip-düzgünliligiň maksatlaryňyza ýetirjekdigini duýdurýarlar. Aragatnaşykda ýakynlyk we käbir sowuklyk sowur erkeklerini şahsy durmuşynda negatiw üýtgeşmelere alyp barar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Häzirki wagtda diňe işjeň hereket etmegi we esassyz töwekgelçiligi talap etmeýän adaty zatlary etmek has gowudyr. Ýaramaz netijelere getirjek möhüm kararlar bermeli däl. Pikirleriňizi goramalysyňyz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün size aýdylýan köp gowy sözleri eşidersiňiz, bu, elbetde ýakymly bolar. Düwnük keseliniň aýal-gyzlarynyň jemgyýetde şöhle saçmagy ýa-da taslamalaryna täze ýaranlary çekmegi mümkin. Düwnük keseli erkekler täze girdeji çeşmesini tapmaga mümkinçilik berýän habarlary alarlar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu gün söwda edeniňizde seresap boluň – galplyk ýa-da pul ýitirmek ähtimal. Şeýle hem, bazara syýahat etmekden, et iýmitlerini we alkogolly içgileri içmekden, zäherlenmekden ýa-da saglyk ýagdaýlaryndan gaça durmaly. Daşarda has köp wagt geçirmäge synanyşyň: tomusky kottejiňizi owadanlaň, tokaýda, derýa gezelenç ediň.
Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün, häkimiýetlere, howandarlara, hökümet we jemgyýetçilik guramalaryna ýüzleneniňizde üstünlik wada berýär. Ýagdaýa gözegçilik etmek ukyby hem-de maksada ýetmekde yzygiderlilik we okgunlylyk maliýe ýagdaýyny gowulaşdyrmak ýa-da işiň üstünlikli çözülmegi üçin şert döreder. Inisiatiwany kabul ediň we hiç bir ýagdaýda yza çekilmäň – ähli mümkinçiliklerden peýdalanyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Keýpiňiz gowy bolar, töweregindäkileriň hemmesi şatlykly we owadan görüner, umuman, bagt bu gün sizin hemraňyz bolar. Esasy zat, ony gorkuzmazlykdyr. Munuň üçin Puşkiniň ertekisindäki garry aýalyň ýalňyşlyklaryny gaýtalamaň – bir söz bilen aýdanyňda, köp isläp azdan galmajak boluň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar üçin indi rahat dynç almagyň wagty geldi: uklamak, söýgüli eserleri okamak, çagalar bilen gyzyklanmak, iň ýakyn dostlaryny myhmançylyga çagyrmak. Umuman, energiýany tygşytlaýan režimde durmuşdan lezzet alýarys.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Özüňizi negatiw tarapa ugrukdyrmajak boluň. Ujypsyzja kynçylyklara üns bermäň we haýsydyr bir sebäpden bizar bolmaň – şonda gün gaty gowy bolar. Beýlekileriň özlerini alyp baryşlary ýumşak söz bilen aýdanyňda, ýeterlik mylakatly we medeniýetli däl – şonuň üçin olardan daşda duruň we känbir ähmiýet bermäň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Maşgala agzalary bilen ýakynlaşmak, bile könäni ýatlap gülşüp oturmak üçin amatly wagt, şol sanda sypaýyçylyk diýseň ýerlikli bolar. Birnäçe gün ozal möhüm hasap eden meseleleriňiz size özüni ýatladar, şonuň üçin geçmişe azajyk yza gaýdyp gelmeli bolarsyňyz. Mundan başga-da, köp dawa-jenjel, ownuk kynçylyklar, garaşylmadyk duşuşyklar we geň gepleşikler bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ýollarda dyknyşyk bolar, işde gyssaglylyk, gapjygyňyzda şemal şuwlar,  howa-da diýseň ýakymsyz bolar. Ýöne dawa-jenjellere goşulmasaňyz we arkaýyn işiňizi dowam etdirseňiz, ýaramazlyklardan gaçyp bilersiňiz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün ghrymanlar pida bolarlar. Hut şonuň üçin-de siz özüňizi durnukly we aduda alyp barsaňyz has ýerlikli bolar. Bu günkk täleýnama agşamlyk maşgalaňyz ýa-da ýakyn adamyňyz bilen bir ýere gitmegi maslahat berýär.

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/stambuldan-turkmenbasa-ucar-gatnawy-amala-asyryldy/

Ýene-de okaň

Aýyň täleýnamasy: Dekabr

Ata Watan Eserleri

02-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

01-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle