TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

17-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 17-nji apreldäki nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Günüň dowamynda, jemlenmegi we jogapkärçiligi ýokarlandyrmagy talap edýän aýratyn kararlardan we aýry-aýry işlerden gaça durjak boluň. Sizi adamlar bilen baglanyşdyrýan maliýe borçnamalaryndan aýratyn seresap bolmaly. Islendik işde täze hyzmatdaşlary çekmek, duýgurlyga we dostlukly maslahatlara eýermek üçin hyzmatdaşlyk amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Esasanam sowur erkekleri üçin amatly gün. Garşydaky jynsyň wekili bilen gatnaşyklarda üstünlik gazanarsyňyz, doly döredijilik mümkinçiliklerini görkeziň.  Bu gün täze, gyzykly tanyşlyklary açyp bilersiňiz. Sowur zenanlary üçin öý işleri ýa-da ýoldaşy bilen gatnaşykdaky kynçylyklar ähtimal. Artykmaç zat soraman, durmuşyň hödürlän zatlaryndan razy bolmaga synanyşyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Täze işe başlamak, meýilnamalaşdyrmak, maşgala we ýakyn gatnaşyklar üçin amatsyz gün. Durmuş potensialy pes. Ähtimal, ähli işler maliýe ýitgilerine ýa-da abraýyň ýitmegine sebäp bolup biler. Nerwiň bozulmagy, tolgunmak, duýdansyz keýpiň üýtgemegi mümkin. Saglyk problemalarynyň ähtimallygy ýokary.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Duýgurlygyňyz, öňdengörüjiligiňiz we kabul edijiligiňiz artar. Bu esasanam döredijilik bilen meşgullanýanlara degişlidir. Energiýanyň artýandygyny duýup, höwes bilen işe başlamagyňyz mümkin. Hünär meselelerini aňsatlyk bilen çözüp, işde üstünlik gazanyp we pikirleriňizi durmuşa geçirip bilersiňiz. Söwda etmek, abraý gazanmak, öňe çykmak ýaly meselelerde size üstünlik garaşýar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu günki goroskop täze işler, meýilnamalaryň, ýygnaklaryň durmuşa geçirilmegi üçin amatly döwrüň başlamagyny wada berýär. Garaşylmadyk habarlar sizi hereketleriňizi täzeden gözden geçirmäge ýa-da işiňizdäki ileri tutulýan ugurlary üýtgetmäge mejbur eder.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýyldyzlar töwekgelçilikli işlerden, şübheli tanyşlyklardan we saglyga howp salmakdan duýduryş berýär. Maliýe ýitgileriniň bolmagy ähtimal. Öý işlerine aýratyn ähmiýet beriň. Duýgularyňyza, pikirleriňize we hereketleriňize üns beriň, sebäbi ykbalyň garaşylmadyk öwrümine taýyn bolmaly.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün öňki döwrüň pikirlerini durmuşa geçirip bilersiňiz, ýöne iş kagyzlary bilen işlemeli däl, hünär işjeňliginde üstünlik gazanmaga synanyşmaly däl – bu gün işiň, döredijiligiň görnüşini üýtgetmek ýa-da şahsy meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Işewür aragatnaşyklar ýakyn wagtda köp peýdalar getirer. Düýşleriňiziň hakykata öwrülmegi mümkin.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Döwür sazlaşyksyz we gaty kyn bolup biler. Hyzmatdaşlykda aldaw we hyýallar, garyndaşlar ýa-da çagalar bilen dawa-jenjeller, saglygyň ýaramazlaşmagy ähtimal. Siziň paýhaslylygyňyz we tutanýerliligiňiz, hemişe üýtgäp duran gurşawda ýerleşmäge kömek eder. Bu gün täjirçilik işiňiz bar bolsa, seresap boluň – ýyldyzlar şowsuzlyk ýa-da maliýe ýitgileri barada duýduryş berýärler. Ykbal size garşy, ýöne ýüz öwürme – agşam günüň negatiw meýilleri peseler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Günüň birinji ýarymy, amaly islegiňiz sebäpli amatsyz bolup biler. Däp-dessurlary we maksada okgunlylygy hormatlamak meýli beýlekiler tarapyndan berklik we gödeklik hökmünde kabul edilip bilner. Galan zatlary ýatyrmaga we ýerine goşmaça jogapkärçilikleri almaga mejbur bolmagyňyz mümkin. Rugsat bermek we açyk konflikte girmezlik ukybyňyz günüň negatiw meýillerini ep-esli azaldar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün ýakyn adamyňyzdan gowy habar ýa-da sowgat gelip biler. Ýyldyzlar size saglygyňyza üns bermegi maslahat berýärler. Belki, şu gün birneme oňaýsyzlyk duýarsyňyz. Zyýanly endiklerden gaça durmak maslahat berilýär. Emosional taýdan saklanmagyňyz, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda kynçylyklara sebäp boljak sowuklyk we gödeklik hökmünde kabul edilip bilner. Bu gün şahsy durmuşyňyzda aladalardan, gapma-garşylyklardan we özara nägileliklerden gaça durmak kyn bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Täze işe başlamak ýa-da hyzmatdaşlar bilen täze gatnaşyk gurmak üçin amatly gün. Durmuş potensialyňyz ýokary. Adaty borçlara, edeplilige we hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklarda jogapkärçilige standart däl çemeleşmäňiz geljekdäki üstünlikleriň açary bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün, işiňizdedäki päsgelçilikler sebäpli şahsy durmuşyňyzda-da sazlaşyklyk bozular. Duýdansyz keýpiňiziň üýtgemegi, gaharlanmaklygyňyz mümkin. Nerw ulgamyna ýük artar, bu bolsa dowamly keselleriň güýçlenme howpuny salýar. Daş-töweregiňizdäki adamlar bilen gatnaşykda, beýleki meselelere geçip, adatdakysy ýaly, dawa-jenjellerden gaça durmaga synanyşyň.

Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow ýeňiş gazandy

 

 

Ýene-de okaň

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle