SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

13-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama bilen gyzyklanýan saýtymyzyň hormatly okyjylary üçin, 13-nji sentýabrdaky ýyldyzlaryňyza görä täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Täjirçilik meselelerinde möhüm karar bermejek boluň, sebäbi planetalaryň durmuşyňyza täsiri maddy taýdan zyýan çekmegiňize getirip biler. Iş basgançagyndan birneme ýokary galmak mümkinçiligi bar. Günüň ikinji ýarymyndaky kynçylyklar gybatçylaryň gybaty we töhmeti bilen baglanyşyklydyr. Öý işleri, çagalar bilen baglanyşykly kynçylyklar ýa-da näsazlyk bolmagy mümkin.

 

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Dürli iş amallarynda üstünlik şübheli bolup biler, täjirçilik amallary girdeji getirmez. Duýdansyz we düýbünden esaslandyrylan çykdajylar ýa-da ýitgiler bolup biler, şonuň üçin maliýe ýagdaýyňyza seresap boluň. Saglygyňyza bu gün aýratyn seretmek maslahat berilýär.

 

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Alçaklyk, öňdengörüjilik we başgalara täsir etmek ukyby ýokarlanýar. Ähtimal, soňky käbir näsazlyklar nerwiňize ýaramaz täsirini ýetirendir. Sabyrlylygy we çydamlylygy görkeziň: ýakyn wagtda meýilleşdiren zadyňyza ýetip bilersiňiz. Häzirki wagtda şahsy durmuşda üstünlik gazanmak gaty kyn bolar.

 

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün hünär işjeňligi ýa-da karýeranyň ösüşi bilen baglanyşykly döredijilik we özüňi görkezmek ugrunda işjeňlik üçin giň mümkinçilikleriňiz bolar. Söýgi we romantiki başdan geçirmeler üçin ajaýyp gün. Esasy zat, dogry we oýlanyşykly hereket etmegi başarmaly.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu wagt durmuşyňyzda kyn döwürleri başdan geçirýärsiňiz. Ýakyn adam bilen gatnaşykda çözülmedik meseleler köp wagt we güýç talap eder. Ýyldyzlar synag geçirmezligi maslahat berýärler – diňe subut edilen usullar bilen hereket ediň. Saglyk meselesinde käbir ýaramazlyklar bar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Gün rahatlygyň we ösüşiň täze tapgyryna geçmegiň alamaty bilen geçýär. Durmuş potensialyňyz ýokary. Söwda işleri we töwekgelçilikli hereketler üçin amatly gün. Dostlaryňyza we täsirli howandarlaryňyza bil baglaň – başgalara dogry aýdýandygyňyzy ynandyrmak ukyby üstünlik gazanmagyňyza kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Durmuş potensialynyň düýpgöter azalmagy sebäpli, fiziki taýdan aşa köp hereket etmek maslahat berilmeýär. Söýgi meselelerinden gaça duruň: size aldaw ýa-da lapykeçlik garaşýar. Döredijilik, filosofiki oýlanmalar, ruhy gözlegler üçin gowy gün.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akrap aýal-gyzlar täze bir güýmenje ýa-da ýeňil flirt eder. Ýyldyzlar duýgularyňyzy çäklendirmegiňiziň janköýeriň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine dogry baha bermegiňizi kynlaşdyryp biljekdigini duýdurýarlar. Erkek-akrap ýyldyzlary, garaşylmadyk tanyşlardan ýa-da şahsy durmuşynda betbagtçylyga sebäp boljak köne gatnaşyklaryň täzelenmeginden goranmalysyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklardaky kynçylyklar ýa-da ýolbaşçylaryň tankydy bellikleri bolup biler. Ýüze çykan gapma-garşylyklary çözmäge kömek etmek üçin paýhaslylygyňyza we düşünjäňize bil baglamalysyňyz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ýyldyzlara täze tanyşlardan ägä bolmak maslahat berilýär. Hünärmentçilik ugrunda hereket etmek, häzirki wagtda size kän bir peýda bermez. Siziň islendik ýol bilen üstünlik gazanmak islegiňiz, täze tanyşlyklary açsa-da, köp adamlaryň siz barada negatiw pikirleriniň döremegine getirer.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ýyldyzlar başlyklar ýa-da hyzmatdaşlar bilen bolup biläýjek gapma-garşylyklary görkezýär, nätanyşlaryň agressiwliginden we gödekliginden duýduryş berýär. Islendik köpçülikleýin hereketden ägä boluň. Belli bolmadyk sebäpler bilen hyýaly we real däl meýilnamalar biderek tagallalara ýa-da maliýe ýitgilerine sebäp edip biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Gowy habar ýa-da ajaýyp teklip uly girdeji getirer. Garşydaş jynsyň wekilinden ýa-da ýakyn dostuňyzdandan sowgat almagyňyz mümkin. Ýyldyzlar garaşylmadyk şowlulygy ýa-da söýgi meselelerini çözmek üçin örän amatly ýagdaýy wada berýär.

Rus olimpiýa ýeňijileri “BMW X5” awtoulag sowgat aldylar

 

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama