1-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 1-nji dekabrdaky nobatdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

 

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar häzirki wagtda ilki bilen maşgala gyzyklanmalaryna eýe bolar. Günüň ikinji ýarymy, döwlet edaralarynyň wekilleri we başlyklar bilen aragatnaşyk saklamak, iş we şahsy emläk meselelerini çözmek üçin amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Iş gününiň birinji ýarymy diýseň üstünlikli bolar, ýolbaşçylar we häkimiýetler bilen aragatnaşygyňyz has-da gowulaşar. Günüň ikinji ýarymy dawalaryň bolmagy mümkin. Bu bolsa siziň saglyk ýagdaýyňyza-da howp salýar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Düşnüksiz gün, döredijilik we söýgi, iş we girdeji pudagynda durnuksyzlyk bolar. Ýöne şahsy meselelerde şowlulyklara garaşylýar, günortan size  guramaçylyk we maliýe meselelerinde üstünlik getirer.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar maksada ýetmegiň we işiň soňuna çykmagyň ýolundaky durnuksyzlygy duýdurýar. Şeýle-de bolsa, bu gün girdeji, işewür hyzmatdaşlar we aklawçylar bilen üstünlikli aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin üstünlikli gün! Topardakylar we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar örän üstünlikli boljakdygyna bu gün söz berýär. Iň uly hünär üstünligi, esasan, araçylyk, transport we işewürlik ugurlary bilen meşgullanýanlara garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Siz üçin şu günki goroskop girdejiniň has-da ösjekdigini çaklaýar! Emma olaryň derejesi siziň işjeňligiňize we işewürligiňize bagly bolar. Maliýe ulgamynda üstünlikler mümkin! Poçta we internet arkaly hem satyn almalary üstünlikli amala aşyryp bilersiňiz. Hyzmat pudagy girdejili bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Nagt we nagt däl tölegler bilen baglanyşykly durnuksyz ýagdaý bolar. Islegleriňizi içiňizde saklajak boluň. Karz almak üçin gatybir amatly wagt däl. Maliýe resminamalaryna aýratyn üns beriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Häzirki wagtda ýyldyzlar size bilim, mahabat we syýahatçylyk ugurlaryna üns bermegi maslahat berýär. Günortan karar bermek, işewür hyzmatdaşlar we kärdeşler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ajaýyp wagt bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Jemgyýet we maşgala durmuşynda durnuksyz ýagdaýlar bar. Ýakynlaryňyz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen gatnaşyklarda obýektiwligi görkeziň, çykdajylara gözegçilik ediň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün siz üçin gapma-garşylykly bolar. Maksatlara ýetmek, dolandyryş we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak, guramaçylyk we maşgala meselelerini çözmek üçin bu gatybir gowy döwür däldir. Maşgala we şahsy durmuşyňyzda durnuksyz ýagdaý dowam edýär. Döredijilik we maliýe ulgamynda, häkimiýetler bilen aragatnaşygyňyzda şowlulyklar bolup biler. Dynç alşyňyzy öýde geçirmek has amatlydyr. Emosional taýdan durnuklylygy saklaň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Gün, iş prosesine we meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine ünsi jemlemegi talap edýär. Günortanlyk nahardan soň hyzmatdaşlar we maşgala agzalary bilen ylalaşyk tapmak has aňsat düşer.
Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün köp zatlara karar bermeli bolarsyňyz. Käbir size ýamanlyk isleýän adamlaryň düşünjelerinden we aldawlardan ägä boluň, rahatlygyňyzy saklaň. Häzirki wagtda häkimiýetler, hökümet gurluşlary bilen aragatnaşykdan gaça durmak has gowudyr.

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar