TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

07-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! 

Mähriban okyjylar! Ykbalyň bagt ýyldyzynyň size nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, 7-nji fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

 

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün maddy taýdan amatsyz bolar. Düşünjeli boluň, sebäbi meýilleşdirilmedik çykdajylar býudjetiňize zyýan ýetirer. Saglygyňyz bilen bagly kynçylyklaryň döreme ähtimallygy ýokary. Romantiki başdan geçirmelerden ägä boluň, olar häzir size zyýanly netijeleri bererler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Umumy durnuksyz ýagdaý we maşgaladaky gapma-garşylyk sizden köp çykdajylary talap eder. Bu gün hyzmatdaşlaryňyz ýa-da ýakynlaryňyz hakda erbet maglumatlary almagyňyz mümkin. Jeza ýa-da ar almakdan özüňizi saklamaga synanyşyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Şu gün, iş bilen baglänyşykly wagtlaýyn nägilelik mümkin; emma işden gitmäge howlukmaň, ýogsam maddy ýagdaýyňyz erbetleşip biler. Siz ikuçly işe ýapyşmaly däl, boýnuňyza risk almaly däl, bu size peýda getirmez. Sabyr ediň, diňe şu ýagdaýda siz asylly maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Resminamalara aýratyn üns beriň. Gelýän maglumatlara ynanmaň. Duşmanlaryň we göriplik edýänleriň hüjümleri ähtimal. Mümkin bolsa, günortany tebigatda geçiriň. Bu sizi dartgynlylykdan we aladadan halas eder. Ýöne saglygyňyza we ýakynlaryňyzyň saglygyna has ünsli boluň. Ukynyň bozulmagy ähtimal.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Häzirki wagtda keýpiň üýtgemegi mümkin. Siziň rehimsizligiňiz we töweregiňizdäki adamlary diňlemek islemezligiňiz iň ýokary derejä çykyp, gatnaşyklarda içerki dartgynlygy we daşlaşmagy döredip biler. Hudaýýoly bermekden ýa-da ruhy edebiýaty okamakdan lezzet alyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Göwnüçökgünlik, gynanç agressiwlik bilen utgaşyp, şu gün garyndaşlaryň biri bilen gatnaşyklarda ýüze çykan dartgynlylyk sebäpli sözüňizin azaşmagy mümkin. Elektrik çyrasyny mümkin boldugyça az peýdalanyp, agşamlygy şem ýakmak bilen geçirmek maslahat berilýär. Alkogolly içgilerden gaça duruň, sebäbi kellagyry we özüňizi erbet duýmagyňyz mümkin.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Duýgynyň ýokarlanmagy häzirki döwürde-de adaty bolar. Owadan sözler romantiki keýp we üýtgeşiklige garaşmak bilen sazlaşar. Kritiki ýagdaý ýüze çyksa-da, özüňizi bir ýere jemläň, köp meseläni çözüp bilersiňiz. Häzir ýakyn geljek üçin meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmegini yza süýşüriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Içki dünýäňizde hakyky durmuşdan daşlaşmak howpy bar. Has seresap bolmaly. Tanyşlaryňyza kynçylyklaryňyz we meýilnamalaryňyz barada habar bermeli däl. Günortany öýde geçiriň we kiçiräk maşgala baýramçylygyne ediň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Irden öz öňden bäri arzuwlap ýören islegleriňizi kanagatlandyrarsyňyz, ýagny üns merkezinde bolarsyňyz. Emma çyn ýürekden duýmasaňyz, öwgi sözleri we galp ýylgyryşlar bilen töweregiňizdäki jemgyýet size keseki bolar. Ýagdaýyň çylşyrymlylygyna bu gün hakykatdan-da düşünip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Täze pikirler berjek we täze mümkinçiliklere gözüňizi açjak we özüňizi durmuşa geçirmäge goşant goşjak täze adamlar durmuşyňyza girip bilerler. Netijede, krizisiň maliýe ýagdaýy ep-esli gowulaşar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün siziň üçin ýygnaklary we gyzykly tanyşlary görkezýär. Içki dünýäňizi beýan etmek islegi bolar. Bu gün siziň işiňize ýa-da uzak möhletli meýilnamalaryňyza çynlakaý täsir edip biljek bir waka bolup biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Mümkin, köp hutlar özleriniň güýçlenendigini duýarlar we birbada hemme zady höwes bilen kabul ederler. Meselelere dogry çözgüt tapmak we maksada ýetmekde erjellik görkezmek sizi üstünlige getirer. Ýyldyzlar sizi şeýle goldaýarlar welin, islendik ýapyşan işiňiz tiz wagtdan üstünlik getirer. Fiziki işjeňlik, bejergi almak üçin amatly gün.

Prezident Ärdogan koronawirus ýokanjy bilen keselledi

Ýene-de okaň

02-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

01-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

30-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle