TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

1-nji iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 1-nji iýuldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün hamallaryň guramaçylyk zehinini doly açylar, hatda öň onuň bu zehini hiç hili görünmedik bolsa-da. Başgalar üçin bir wezipe goýuň, jogapkärçiligi üstlerine ýükläň, joşguny gyzdyryň – bularyň hemmesi hammallaryň çep elinden geler. Egerde hamallaryň başgalara ýolbaşçylyk etmek mümkinçiligi bolmasa-da, iň bolmanda öz durmuşynda köp zatlary tertipläp biler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Ýyldyzlar sowurlara gybatdan we dawa-jenjelden mümkin boldugyça uzak durmagy maslahat berýärler. Sowurlaryň töwereginde haýsy tupan dörese-de, ol diňe öz işi bilen meşgullanmaly we bitaraplygy saklamaly. Netijede, töweregindäkiler islendik dawany onsuz hem çözüp bilerler, ýöne sowurlar çydap bilmese we kimdir biriniň tarapyny tutsa, soňundan öküner: bu onuň abraýyna ýaramaz täsir edip biler.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar islenýän netijäni almak üçin diňe aýlawly hereket etmeli bolar. Başgalar bilen göni gürleşmäge synanyşmak hiç zada kömek etmez. Emma kakdyrmak ýaly partizan usullar gaty täsirli bolar. Jöwzalar öz ideýasyny öňe sürmek islese, edip biljek iň gowy zady, kem-kemden dogry adamyň kellesine ideýany salmak we şondan soň hemme zadyň ol adamyň özüniň pikiridigine ynandyrmakdyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar günüň dowamynda garaşylmadyk, ýöne özüne çekiji teklip almaklyga taýyn bolmaly. Bu onuň girdejisine, işine ýa-da şahsy durmuşyna degişli bolup biler, ýöne seretanlar razy bolmazdan ozal ähli oňaýly taraplaryny üns bilen ölçemelidir. Diňe jikme-jikliklere doly göz aýlamak we elindäki kalkulýator bilen peýdalaryny hasaplamak bilen, seretanlar dogry karar berip bilerler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün esetler özlerini hakyky gahryman ýaly duýýarlar! Ýyldyzlar oňa güýç, ýadawsyzlyk we hyjuw berýär, şonuň üçin islendik dagy hem süýşürip bilerler! Esetleriň ätiýaçda çözülmedik birnäçe meselesi bar bolsa has gowy: hatda iň umytsyz pikirleri we meýilnamalary ajaýyp görnüşde durmuşa geçirmäge mümkinçiligiňiz bar. Şeýle-de bolsa, daglary gymyldadanyňyzda, ony artykmaç etmezlige synanyşyň! Aýdylyşy ýaly, hemme zat ortaça bolsa gowy.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler käbir meselä garaşylmadyk görnüşde çemeleşmek bilen başgalary geň galdyryp bilýär. Olar hatda köp adamyň şowsuzlyga uçramagy bilen baglanyşykly meselesiniň-de ajaýyp çözgüdini tapyp bilerler! Bu gün sünbülelerde adaty bolmadyk pikirleniş usuly bolar we bu oňa köp meselelere täzeçe garamaga kömek eder. Ylhamyň köpelmegini başdan geçirjek döredijilik sünbülelerinde bu has-da göze ilýär.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar bu gün gaty özbaşdak bolarlar! Bu gün olara gözegçilik etmäge synanyşmaň, şahsy kemsitme hökmünde kabul ederler. Bir tarapdan, beýle pozisiýa beýlekiler bilen gapma-garşylyklara öwrüler. Beýleki tarapdan, garaşsyz mizanlar hiç hili çarçuwany we çäkleri kabul etmeýär we bu olaryň işlerine oňyn täsir edip biler. Beýlekiler on gezek ahyrky netijä gelen ýerinde, mizanlar täze, adatdan daşary çözgüt hödürlär.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Günüň dowamynda bolup geçýän käbir wakalar akraplary gaty gaharlandyryp, hatda biynjalyk edip biler. Umytdan düşmäň! Bu adaty zat, hemme zat şowuna bolup durmaýar we kynçylyklar hemişelik däl. Hawa, hemişe başgalaryň goldawyna  bil baglamaly dälsiňiz. Bu gün, akraplar doly bilini baglap biljek ýeke-täk adamyň özüdigini ýatdan çykarmaly däldir. Şeýlelikde lapykeçlikler has az bolar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar irdenden özlerini lider ýaly duýup bilerler! Özü-de, diňe bir başgalara buýruk bermek manysynda bolman, eýsem töweregindäkileriň-de öz islegleri bilen onuň sözlerini diňlemegidir. Kowuslaryň aýdanlary ynandyryjy bolar, şonuň netijesinde aňsatlyk bilen ünsi, gyzyklanmany özüne çekip biler we başgalary ynandyrar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün töweregindäkiler (ýakynlary hem goşmak bilen) jedileriň sabyrlylygyny wagtal-wagtal synap görerler. Emma bu onuň üçin çäksiz däl! Käwagt käsäniň dolup, jedileriň ýarylyp biljekdigi geň däldir! Munuň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin, ýyldyzlar jedilere ýagdaýyny aýan etmeklerini maslahat berýärler. Gaharyňyzy ahyryna çenli özüňizde saklap, soňam ullakan dawa döräninden, bütin gün arkaýyn gürlemek we aljyramak has gowudyr.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar bu gün köp garaşylmadyk zatlara garaşyp bilerler! Munuň netijesinde käbir zatlara düýbünden täze nukdaýnazardan seredip başlarlar. Belki, işlerinde täze faktlar peýda bolar ýa-da töweregindäkiler düýbünden garaşylmadyk tarapdan özüni görkezer. Elbetde, bularyň hemmesi daluwlary biznesden daşlaşdyrar, ýöne täze täsirleri berer.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün hutlarda käbir gymmatly pikirlerini elinden gidirmek töwekgelçiligi bar. Bu olaryň karar bermekde howlukmagy we jikme-jikliklere girmek islemezligi bilen baglanyşyklydyr. Gijä galmazlyk üçin öz islegleriňiiz beýan ediň we ideýalaryňyza eýeriň.

Türkmen-wýetnam işewürler maslahaty geçirildi

Ýene-de okaň

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle