TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen-wýetnam işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň wekilýetiniň iş saparynyň çäklerinde Wýetnamyň paýtagtynda ýerleşýän «Melia» myhmanhanasynda türkmen-wýetnam işewürler maslahaty geçirildi.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň wekilýetiniň agzalary, nebit we gaz, energetika, söwda, gurluşyk, binagärçilik we ulag ulgamyna ýöriteleşdirilen, 40-a golaý wýetnam kompaniýalarynyň wekilleri, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Işewürler maslahatyň esasy maksady Türkmenistan bilen Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryny has-da ösdürmek, täze çözgütleri işläp taýýarlamak we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň ýollaryny kesgitlemekden ybaratdyr.

Gatnaşyjylar ikitaraplaýyn ykdysady we iş gatnaşyklaryna seretmek we derňemek, ykdysadyýetiň ileri tutulýan ugurlary boýunça, söwda şertleri, maýa goýum we ykdysady integrasiýasy barada  söwda ulgamynyň kompaniýalary we döwlet düzüminiň wekilleri bilen  pikir alyşmaga mümkinçilik gazandylar.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanda öndürilýän önümleriň sergisi, şeýle hem, türkmen wekilýetiniň agzalary bilen wýetnam wekilýetiniň kompaniýalarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşuklary geçirildi. Işewürler maslahatyň netijelerine görä, Hanoýda türkmen we wýetnam telekeçileriniň arasynda birnäçe resminamalara gol çekildi.

Uzakmöhletleýin özara bähbitli esasda ýola goýlan bu forum iki döwletiň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkemegine we giňeldilmegine täzeden itergi berjekdigini foruma gatnaşyjylar uly ynam bilen bellediler.

 

Lebap welaýatynda täze metjidiň düýbi tutuldy

 

Ýene-de okaň

Gazagystanda Merkezi Aziýanyň iň uly metjidi açyldy

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýanyň daşary işler boýunça döwlet ministriniň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýada täze hökümet düzüldi

Ata Watan Eserleri