TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Noýabr

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Gündelik täleýnamasy bilen yzygiderli gyzyklanýan mähriban okyjylar. Size tutuş noýabr aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar! Siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Üstünlikleriň ählisi duýgulary dolandyrmak ukybyňyza bagly bolar. Aýyň ortasy karýeraňyz, hatda soňky on ýylky gatnaşyklaryňyz üçin möhümdir. Hem ýokary galmagyňyz, hem peselmegiňiz mümkin. Işiňize höwesli ýapyşyň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Aýyň birinji ýarymynda ýüküňizi azaltmak we häkimiýetler bilen az habarlaşmak gerek. Noýabryň ortalaryna çenli aýratyn üýtgeşmeler bolmaz. Emma aýyň galan bölegi, esasanam söýgi we maliýe üçin üstünliklidir.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Noýabr aýynyň başy oktýabr aýynda edilen ýalňyşlyklary düzetmäge oňaýly bolup biler. Şeýle hem öwrenmek we uly söwda etmek üçin amatly pursat dowam edýär. Umuman, size gaty dinamik aý garaşýar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Aýyň birinji ýarymyndan has köp zähmet çekmäge synanyşyň. Noýabryň ahyryna çenli ýadawlyk ýygnanar. Şol sebäpli-de ol wagt möhüm meseleleri kabul etmezlik has gowudyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Jedellerde ýeňilmez we gözleglerde kemsiz bolarsyňyz, ýöne hemme zadyň belli bir sebäbiniň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Tebigatyň täze kanunyny tapmak, bar bolan kanuny ret etmekden has kyn bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Hiç haçan at münmedik bolsaňyzam, indi atyň hut üstünde bolarsyňyz. Aý oňat, şonuň üçin ony asuda we ölçegli geçirmegi pikir etmäň. Näçe işjeň bolsa şonça gowy! Ýöne ahyrynda ambisiýaňyzy biraz gowşadyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Dinamiki oktýabr bilen deňeşdirilende noýabr aýy içgysgynç bolup görünýär. Dogry, aý syýahat üçin amatly, ýöne bu ýerdäki hemme zat astrologlara bagly däl. Emma soňky on ýyl siziň üçin ajaýyp pursatdyr. Mümkinçilikleriňizi elden gidirmäň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ýagdaý çynlakaý – noýabr aýynda Gün, Merkuri we Mars siziň ýyldyzyňyza ýygnandy. Aý şeýle bir oňat görünýär welin, uly üstünlik gazanyp bilmeseňiz, hatda ýyldyzlar hem size düşünmezler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Noýabr aýyňyz meşhur ertekä meňzeýär. Aýyň başy gyzykly we başdan geçirmeler döwri bolar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gyşyň gelmegi başlanar. Öz maksadyňyza ýetip bilersiňiz. Öz ýoluňyzda ýaramaz adamlary, göripleri asgermezçilik ediň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Düzgün-nyzam we ok-däri toplaň. Aýyň birinji ýarymyny gabawda geçmeli bolar: kynçylyklar sizi yzygiderli ýadadyp biler. Emma noýabryň 20-sinden soň garşylyklaýyn hüjüme başlap bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ýakynlaryňyz bilen gowy gatnaşyk guruň. Olaryň goldawy size gaty peýdaly bolar. Noýabr aýynyň kyn bolmagyna garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde bu aýda bolan wakalar siziň durmuşyňyzyň soňky 10 aýyna-da täsir edip biler.
Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Noýabr sizi aşa begendirip biler – hemme zat oňat netije berjekdigini wada berýär. Bu bolsa, bagtly ýyldyzlara aşa ynanmak howpuny döreder. Ýöne aýyň ahyrynda bagt sizden ýüz öwrüp biler. Şonuň üçin artykmaç oýunlardan gaça duruň.

31-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle