SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Mart

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Saýtymyzyň hormatly okyjylary! Ykbal ýyldyzlaryňyzyň size nämeler diýýändigini has giňişleýin bilesiňiz gelýän bolsa, size tutuş mart aýyň dowamyndaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar üçin arzuw etmegiň, maksatlary kesgitlemegiň we olara ädimme-ädim gitmegiň wagty geldi. Hereket edip ýörkäňiz, daşky gurşawyň, garyndaşlaryňyzyň we dostlaryňyzyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Şonuň üçin özüňizi dürsäň. Gowy habarlara garaşyň. Bu hepde garaşylmadyk girdejileri getirip biler. Çykdajylar hem mümkin. Duýgurlyk mart aýynda esasy kömekçiňizdir.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar, mart aýy size sözüň hakyky manysynda geň galmak üçin mümkinçilikdir. Bu aýda siziň üçin adaty bolmadyk ajaýyp we garaşylmadyk zatlary edip bilersiňiz. Erkinligiň we güýmenjäniň wagty geldi. Şeýle hem öňüňizde maksat goýmak üçin gowy aý. Aýyň ortasyndan başlap, meýilnamalaryňyz şowuna bolup biler. Esasy maslahat: ýüregiňiziň çagyryşyna eýeriň, şeýlelikde durmuşyňyz täze reňkler bilen parlar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar üçin mümkinçiliklerini, aňyny, çäklerini giňeltmegiň we ägirt uly maksatlary kesgitlemegiň wagty geldi. Bu aý çuňňur içki oýlanmalaryň wagty. Beýniňizi we ruhuňyzy arassalamagyň we durmuşyňyzda täze bir bölüm açmagyň wagty. Syýahat etmek – kalbyňyzyň çuňlugyna-da, dünýäniň beýleki tarapyna-da sizi täzeçe görnüşde açar. Işewürlik meselesinde masştablanmagyň wagty. Belli bir mesele boýunça, töweregiňizdäki adamlar üçin möhüm we manyly adam bolup bilersiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar üçin hyzmatdaşlygyň, uzak aralyklara syýahatyň ähmiýeti möhümdir. Häzirki wagtda söýgi meseläňize, şahsy durmuşyňyza üns bermegiň wagty geldi. Mart, ýan ýoldaşyňyz ýa-da işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzyň täze belentliklere göteriljek wagty bolar. Bu aýda ýyldyzlar serhetleriňiziň giňeljekdigini, syýahat etmegiň mümkindigini, dünýägaraýşyň giň mümkinçilikleriniň we giňelmeginiň, hatda aňyň we durmuşyň hiliniň öwrülişigini görkezýär. Şonuň üçin ýelkenlere uruň, adalatly ýeliň size tarap öwüser. Passiw girdeji hakda köpden bäri arzuw edenler üçin pikirlenmegiň wagty geldi.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eseter! Çenden-aşa köp işlemekligi bes ediň! Şahsy durmuşyňyz hakynda pikirlenmegiň wagty geldi. Munuň üçin köp mümkinçilikler bolar. Ýyldyzlar size öýlenmäge ýa-da söýgüli ýaryňyz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Maşgala gurmasaňyz-da, işewür hyzmatdaşlary tapyp bilersiňiz. Maliýe tarapdan bu aý şowly bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler üçin iň göwnügöteriji zat – işewürlik. Ähli planetalar, iş, öý we saglyk barada alada etmegiň wagtynyň gelendigini aýdýarlar. Hyzmatdaşlyk siziň üçin gaty möhüm bolup biler. Bu şahsy we iş gatnaşyklaryna hem degişlidir. Size maslahat berip biljek we size peýdaly, hyzmatdaş bolup biljek adamlary gözläň. Ýakyn adamyňyza üns beriň. Mart aýynda garaşylmadyk syýahaty meýilleşdirip bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu aý size köp işler garaşýar. Siziň işleýşiňiz sizi köpçülige tanadar. Aýyň özi öz mümkinçilikleriňizi ykrar etmegiň baýdagy astynda geçiriler. Bu aý islendik çakylygy kabul ediň, görnükli bolmaga mümkinçilik açyň. Aýyň ahyryna çenli şeýle köp mukdarda maglumatlardan we wakalardan gaçmazlyk üçin saglyga üns bermelisiňiz. Elbetde, tankytlaryň we göripçilik edýänleriň sany hem artyp biler. Emma siz, diplomatik ýol bilen hereket ediň. Şeýlelikde, hemme zat netije berer.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar, öý, maşgala, çagalar, şatlyk, jemgyýetçilik wakalary we söýgi temasy bilen meşgul bolup biler.  Göwnüçökgünlikleriň we garaşylmadyk ýagdaýlaryň şol bir wagta bolmagy sizi geň galdyryp biler. Bu aý wagtyňyzy biderek sarp etmezlige çalşyň. Şeýle-de sizi biynjalyk edip biljek duýgulardan dynmaga wagt tapyň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Öýi abadanlaşdyrmak, gurluşyk, söwda we maşgala gatnaşyklary – bu siziň mart aýy üçin esasy mowzugyňyz. Dostlukly we işewür gatnaşyklar üçin wagt bölüň. Köne dostlaryňyza we tanyşlaryňyza jaň ediň, şonda zerur çeşmeleri alyp bilersiňiz. Ýeri gelende aýtsak, maliýe meselelerinde kynçylyklar bolup biler. Bu aý tankyt we gybat sizi biynjalyk edip biler. Oňa üns bermäň, ýöne olaryň käbiri pikirlenmäge mynasyp bolup biler.  Belki, olarda hakykat bardyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler, köp mukdardaky aragatnaşyk we maliýe başlangyçlaryna taýyn boluň. Işewürlikde bu aý diýseň şowly we başägaý bolar. Häzir toparlary, dostlary, pikirdeş adamlary ýygnamagyň wagty geldi. Şeýle hem öwrenmäge we kämilleşmäge wagt bar. Bu çylşyrymly meýilnamadaky esasy zat dynç almak üçin wagt tapmakdyr. Bu aý şahsy meseläňizde öňden bäri isleýän zadyňyza ýetip bilersiňiz. Ýeri gelende aýtsak, uzak wagtlap garaşýan söýgiňize bu aýda duşup bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Edil jediler ýaly, maliýe akymyna, saglyga, gözellige barýan ýollar bu aý siz üçin açykdyr. Sözüň doly manysynda bu aý – mümkinçilikleriň döwri. Ýüregiňize we islegiňize görä hereket etmek size hiç hili päsgel berip bilmez. Saýlamak diňe size bagly.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Mart aýynyň başy hutlar üçin ajaýyp döwür – bu aý täze eýýamyňyzyň wagty. Şahsyýetiňiz indi öňküdende beter göze görnüp duran we hormatlanýan bolup biler. Özüňizi ykrar etdirmegiň, durmuşyňyzda täze bir bölüme başlamagyň, räze ädimleri ätlemegiň wagty geldi. Geljekdäki girdejiniň ýa-da ösüşiň täze meýilnamalarynyň düýbüni tutup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, aýyň ikinji ýarymynda düşünişmezlikler öýde ýa-da gönüden-göni ýaşaýyş jaýynda bolup biler. Bu aý duýgular güýçlener.

Saýlaw-2022: Türkmenistanda GDA-nyň synçylar wekilligi öz işine başlady

 

Ýene-de okaň

30-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

26-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama