TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Saýtymyzyň hormatly okyjylary! Ykbal ýyldyzlaryňyzyň size nämeler diýýändigini has giňişleýin bilesiňiz gelýän bolsa, size tutuş fewral aýyň dowamyndaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Gyşyň soňky aýy hamallar üçin amatly bolar. Karýeranyň ösmegine gatybir umyt baglamaly däl. Emma bu döwür durnuklylyk we abadançylyk bilen dolar. Bu aýda işleri ileri tutmaga başlamaly. Çünki dogry maksatlaryň hakykata öwrülmegi üçin ähli mümkinçilikler bar! Maliýe meýilleşdirilende, öz mümkinçilikleriňize hakyky baha bermeli. Aýyň soňky onýyllygynda karz bermeli däl we şübheli maliýe tekliplerinden daşda durmaly. Fewral aýynda hamallardaky romantika we söýgi islegi pragmatizm bilen bagly bolar. Bu nyşanyň wekilleri, diňe bir duýgulary, eýsem ygtybarly maliýe arkasyny üpjün edip biljek birini gözlärler.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Fewral sowurlara üstünlikleri wada berýär. Islän zadyňyza ýetip, meýilnamaňyzy durmuşa geçirip bilersiňiz. Islendik täze iş, tutanýerliligiňiz sebäpli üstünlik getirer. Bir zada ünsüňizi jemläp, ownuk-uşak zatlary kelläňize almasaňyz, iň ýokary netijeleri gazanjakdygyňyzy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bonus ýa-da ýarym günlük iş üçin töleg görnüşinde garaşylmadyk girdejiniň hem bolmagy mümkin. Söýgi meselesinde-de sowurlar hem bagtly bolup biler. Sowurlaryň ýeke wekilleri güýçli we sazlaşykly gatnaşyk gurmak üçin ähli mümkinçilikleri bolan adam bilen duşuşyp bilerler. Syýahat wagtynda ykbalyňyza uly täsir etjek adam bilen tanyşyp bilersiňiz.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar fewral aýynda durmuşy täzeden gözden geçirmäge şeýle bir çuňňur girişerler welin, ajaýyp pikirleriň içinden çykmak aňsat bolmaz. Şeýle-de bolsa, islän zadyňyza ýetmek üçin diňe düýşde ýaly gezmeli däl, hereket etmeli. Fewral aýy emläk satyn almak we maýa goýmak üçin gowy aýdyr. Bu aýda jöwzalara söýgi gatnaşyklary üçin kyn döwür bolar. Artykmaç duýgurlyk şahsy çäkleriňizi yhlas bilen goramaga sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, şeýle ýakynlyk täze tanyşlary çagyrmaýar. Bu döwürde başlanan gatnaşyklaryň uzaga gitjekdigi şübhelidir.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Seretanlar şu aýda ähli işleri gözden geçirmeli. Psihologiýa, suw belgisiniň wekilleriniň zerurlyklaryna we isleglerine has gowy düşünmäge we dogry ileri tutmaga kömek eder. Tutuş aý, maliýe ýagdaýyňyzy güýçlendirmek meselesi bilen meşgullanarsyňyz. Ýyldyzlar goşmaça girdeji ýa-da bergileri üzmek görnüşinde garaşylmadyk nagt girdejileri wada berýärler. Seretanlar fewral aýynda öz söýgüsine duşmaga mümkinçilik alarlar. Gyssanmasaňyz, güýçli romantika dowamly gatnaşyklara ösüp biler. Hemme zadyň hemişekisi ýaly dowam edilmegine ýol berilse, bu bileleşigiň has çynlakaý bir zada öwrülmegi mümkindir. Maşgalaly seretanlaryň gatnaşyklary has hem berkär kömek eder.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Fewral, esetler üçin iň rahat aý bolar. Fewral aýynyň başy resminamalar bilen işlemek üçin amatly. Aýyň ikinji ýarymy, işewür gatnaşyklar gurmak we şertnamalar baglaşmak üçin amatlydyr. Söýgi meselesinde esetler uly üstünlik gazanarlar. Iň şübheli işler hem garaşylmadyk ýagdaýda üstünlikli bolar. Nädogry ýerde bir adam bilen duşuşyp, iş ýerinde berk gatnaşyk gurup bilersiňiz. Çakylyklary ret etmäň, olar köp oňyn pursatlary getirip biler. Bu aý köp zat islegleriňize bagly – ýyldyzlaryň söýgiňiziň bagtyna ýaşyl yşyk berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Fewral aýynyň başy sünbüleler üçin iň täsirli bolar. Edilen işleriň mukdaryndan kanagatlanarsyňyz. Bu aý möhüm kararlar bermek üçin amatly. Hünär işiňizde goşmaça jogapkärçilikleriň bolmagy mümkin. Maliýe ýagdaýy durnukly bolar, ýöne meýilleşdirilmedik çykdajylardan saklanmaly. Fewral aýynda sünbüleler garşy jynsyň ünsüne bil baglap biler. Özüňizi durkuňyz bilen berlip, aşyk bolmak isleýän bolsaňyz gerek. Şu aýdan başlaýan gatnaşyklar ýatdan çykmajak, ýöne gysga möhletli bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Fewral aýynda mizanlaryň öňünde täze mümkinçilikler we perspektiwalar açylýar. Şeýle-de bolsa, üstünlik alma ýaly kelläňizden düşmez. Üstünlik gazanmak üçin ýeňleriňizi çermemeli we köp işlemeli. Özüňizi işlemäge mejbur etmek gaty kyn bolar, bir aýy güýmenje bilen geçirmek ähtimallygy hem gaty uly. Aýyň ilkinji günlerinde möhüm bir zady meýilleşdirmeli däl. Maliýe ýagdaýy durnukly bolar, ýöne çykdajylaryňyza gözegçilik etmeli. Mizanlar üçin bu aý söýgi meselesinde amatly döwür. Fewral, hyzmatdaş bilen ýaranlygy we garyndaşlar bilen gatnaşyklary berkitmek üçin hem amatly pursat. Köpden bäri dowam edip gelýän jedelleri çözüp, duýgur meseleler boýunça ylalaşyga gelip bilersiňiz. Fewral aýynda täze tanyşlar bolar, ýöne olar uzak möhletli gatnaşyklara öwrülmez.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Fewral aýynda akraplar üýtgeşiklik islegini duýup biler. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklara täzeden seredip bilersiňiz. Işjeňligiň ýa-da täze güýmenjäniň üýtgemegi ahmal. Aýyň dowamynda biynjalyk edýän maliýe ýagdaýyny düzetmek üçin anyk meýilnama düzmeli we ony ýerine ýetirmeli bolarsyňyz. Howandarlaryňyz tarapyndan girdejili iş teklibi gelip biler. Söýgi meselesinde, akraplar şowlulyga bil baglap bilerler. Gyzyklanmaňyzy döredýän adamyň ünsüni çekmegi başararsyňyz. Üstünlik, wirtual tanyşlykda-da ýaranyňyz bolar. Emma, her niçigem bolsa, howlukmaň, gatnaşyklaryň nähili ösjekdigini diňe wagt görkezer.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Fewral aýynda kowuslar hünär işlerinde üstünlik gazanyp bilerler, ýöne olaryň mümkinçiliklerine dogry baha bermek möhümdir. Garyndaşlar we kärdeşler bilen gatnaşykda ylalaşyk gözlemek, gapma-garşylykly ýagdaýlaryň öňüni almaga we ýiti burçlary düzetmäge kömek eder. Aragatnaşyk, işewürlik we şahsy gatnaşyklary gurmak üçin amatly döwür. Fewral aýynda kowuslar köp işlemeli bolar, üç adama derek işlemeli bolarsyňyz. Ýöne şonda-da eden tagallalaryňyz üçin sahy sylagyň bolmagyna garaşmaň. Bu aýda esasy üns işe gönükdirilendir, romantika we duýgular üçin wagt az bolar. Täze romanlar duýgur, ýöne gysga wagtlyk bolar. Söýeniňiz sizi tiz lapykeç eder.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Pul meselesini çözmekde jediler üçin fewral aýy amatly bolar. Tygşytlamak meselesi öňe çykýar – rahatlyk duýgusy maddy ýagdaýyňyza bagly. Belginiň käbir wekilleri meýilleşdirilmedik çykdajylara ýykgyn ederler, ýöne köpüsi ykdysadyýet tertibini berk saklarlar. Goşmaça girdeji we täze girdeji çeşmeleri hem mümkindir. Jedileriň durmuşynda, aýyň ortalarynda ýakymly üýtgeşmeler bolup biler. Belki, gatnaşyk gurmak üçin utanjaňlygy ýeňip, ilkinji ädim ätmeli bolarsyňyz. Gatnaşykda öz ýan ýoldaşyna has köp üns bermelisiňiz – bu aý romantika we söýgi atmosferasy höküm sürýär.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar üçin fewral aýy üýtgeşikligi bilen tapawutlanar. Şahsy durmuşyňyzdaky ýagdaýy üýtgetmegiň ýa-da özüňiziň, keşbiňiziň ýa-da daşky görnüşiňiziň üstünde işlemegiň wagty gelendigini duýup bilersiňiz. Ýakynlarymyz bilen gatnaşykda ylalaşyk, gapma-garşylykly ýagdaýlaryň öňüni almaga kömek etjekdigini ýadymyzdan çykarmaly däldiris. Fewral aýynda hünär ussatlygyňyzy we ýolbaşçylyk ukybyňyzy görkezip bilersiňiz. Siziň tutanýerliligiňiz täze islenýän wezipä ýetmäge kömek eder. Daluwlar, fewral aýynda başlajak gatnaşyklaryň çynlakaý dowam etjekdigine umyt etmeli däldir.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar bu aýda dynç almaga bil baglap bilmezler. Iş köp bolar we ähli energiýa işleriň kesgitlenen göwrümini çözmek üçin sarp ediler. Gyşyň soňky aýynda, geljege gönükdirilen maksatlary kesgitlemek we ileri tutmak bilen meşgullanmak gowy bolar. Hereketleriňize dogry baha bermeli – bu ýakyn geljegiňize täsir edip biler. Aýyň başynda täze taslamalara başlamaň. Ýolbaşçylar we kärdeşler bilen gapma-garşylyklar mümkin. Söýgi bilen baglanyşykly ýagdaý hem dolulygyna size baglydyr. Ýoldaşyňyz, garyndaşlaryňyz we söýen ýarlaryňyz bilen umumy dili aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

01-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Hepdelik täleýnama ( 30-05-nji fewral)

01-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle