TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

6-njy dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 6-njy dekabr gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Saglygyňyza üns beriň: gan basyşyňyzy synlaň, alkogoldan we beýleki artykmaçlyklardan ýüz öwüriň, güýjüňizi we nerwleriňizi tygşytlaň. Şeýle etseňiz hemme zat tertipli bolar. Häzirki wagtda köp güýç talap edýän meseleleriň ýokdugyny duýsaňyz, gysga wagtlyk dynç alyň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Siz ägirt uly energiýa güýjüni duýýarsyňyz. Hamala häzir siz hatda daglary-da gymyldadyp bilýän ýaly. Bu duýgy adatydyr. Emma dünýäni basyp almak kararyna gelmezden ozal üns bilen pikirleniň: güýç gowy, ýöne akyl has gowudyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Möhüm kararlary, esasanam maşgalaňyzyň geljegi bilen baglanyşykly bolsa, yza süýşüriň. Möhüm resminamalara gol çekmezlik, gaty gymmat syýahat talonlaryny satyn almazlyk has gowudyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ajaýyp gün – “Bagt näme?” diýip hatda sorabam oturmaň! Diňe ykbal sowgatlaryny minnetdarlyk bilen kabul ediň we hile gözlemäň. Bu gün ykbal size sebäpsiz ýylgyrýar. Belkide, onuň ýagdaýy gowudyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eset aýal-gyzlara ýagdaýa başgaça seretmäge mümkinçilik berjek täze tanyşlyklar garaşýar. Şeýle-de bolsa, daşarky edep-terbiýe berjaý edilmegi käbir aljyraňňylyga getirer we dawa-jenjel döredip biler. Şu günki goroskop, erkek esetleriň meşhurlygynyň we abraýynyň ýokarlanmagyny çaklaýar. Olaryň pikirini bilmek isleýän adam ünsden düşmez. Esetleriň zenanlaryň ýüreginiň we ruhy sahylygynyň açaryny tapmak ukyby, söýgi işlerinde üstünlik getirer.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Häzirki wagtda sünbüle aýallary erkekleriň ünsüni başdan geçirer. Täze güýmenje tapmaklary mümkin, ýöne onuň siziň ideal baradaky pikirleriňize laýyk gelmeýän bolmagy ähtimal. Gyzlar üçin ýyldyzlar toparlaýyn işlerde, bilelikdäki işde ýa-da pikirdeşleriň arasynda dynç almagy maslahat berýärler. Alkogolly içgileri ulanmaň. Syýahat, gezelenç, maşk üçin ajaýyp gün.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Kyn gün. Özara düşünişmek ýok diýen ýaly, şonuň üçin hyzmatdaşlar bilen gepleşikler kyn bolar we ähtimal göze görnüp duran zatlar netije bermez. Satyn almalar ýa-da öý işleri bilen baglanyşykly maliýe kynçylyklary bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Häzirki wagtda islendik işde we niýetde ýakynlaryňyzyň kömegine we maslahatyna bil baglaň. Maksadyňyza ýetmegi ýüregiňize düwüň. Parahatçylygyň, asudalygyň bozulmagy ähtimal. Häzirki wagtda islendik kesel uzak möhletli, uzaga çeker. Saglygyňyza, iýmitiňize aýratyn üns beriň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Durmuş potensialy iň ýokary derejededir, ýöne abadançylygyň ýa-da gelýän habarlaryň ýaramazlaşmagy sizden köp üns talap eder. Ýakyn adam bilen gatnaşykda kynçylyklar bolup biler. Esasy zat gyssanmaly däl ýa-da diplomatik gatnaşyklary kesmeli däl – hemme zat öz ugruna çyksyn, duýgurlyk dogry karara getirer. Jedelleşmek bilen alyp biljek galaňyz bolmaz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün şahsy durmuşyňyzdaky käbir meseleleri çözmekde üstünlik gazanmagyňyz ähtimal. Ýyldyzlar döredijilik işlerine, islendik işe adaty bolmadyk çemeleşmäge ymtylmagy maslahat berýär. Jaýyňyzy, abatlamak ýa-da abadanlaşdyrmak, remont etmek üçin gowy gün. Aragatnaşykda öz duýgyňyza ynanyň – hökümleriňiz dogry, wagtynda we takyk bolar. Bejergi ýa-da öňüni alyş amallary üçin gowy gün.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Işewürlik we ajaýyp öndürijilik garaşylýan netijeleri getirer, ýöne durmuş potensialyňyz durnuksyz ýagdaýda. Ýyldyzlar töwekgelçilik etmegi ýa-da söwda etmegi maslahat bermeýärler. Adaty bolmadyk döredijilik pikirleri, zatlary gyssagly etmeseňiz we pikirleriňizi adaty jikme-jiklik we netijelilik bilen durmuşa geçirip başlasaňyz, uly netijelere gazanyp bilersiňiz.
Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün  keýpiňiziň durnuksyz bolmagy gaty ähtimal: köne dostlar we tanyşlar bilen duşuşmak, kesilen gatnaşyklary dowam etdirmek üçin güýçli isleg dörär. Köp balyklaryň pikirleriniň bulutlarda aýlanmagy we islegleriň olary oýlanyşyksyz hereketlere itermegi mümkin.

 

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

 

 

Ýene-de okaň

01-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

30-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

29-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle