SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

5-nji iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 5-nji iýuldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurmak, şahsy meseleleri çözmek üçin amatly gün. Fiziki işjeňlik peýdalydyr. Ýakynlaryňyz bilen baglanyşykly gowy habar ýa-da söýgi işlerinde üstünlik görünmeýär. Durmuş gurmak, wagtyňyzy hoş geçirmek, syýahat etmek, elbetde, gowy zat. Siz bu islegleri ýerine ýetirmekden ýüz öwrüp bilmersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Häkimiýetler, jemgyýetçilik guramalary ýa-da kazyýet edaralary bilen habarlaşmak üçin amatly gün. Duýgurlyk adamlary tanamaga kömek eder, paýhas we dogruçyllyk başlyklar ýa-da wezipeli adamlar bilen ýakyn gatnaşyk gurmaga kömek eder. Wezipe basgançagyňyzy ýokary galdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleriňiz bolar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Hiç hili ýagdaýda töwekgelçilik etmäň ýa-da humarly oýunlara gatnaşmaň, tötänleýin şowlulyga bil baglamaň – diňe oýlanyşykly oýlanylan we deňagramly hereketler üstünlik getirer. Häzirki wagtda islendik ýagdaýda daşardan gelen kömeklere ýa-da maslahatlara üns bermän, diňe özüňize bil baglap bilersiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün telekeçilik we maliýe işlerinde özüňizi üstünlikli tanap bilersiňiz. Iş ýerinde diňe siziň başarjak köp täze zatlaryňyz bolar. Siziň işjeňligiňiz we netijeliligiňiz ýolbaşçylaryňyz ýa-da işewür hyzmatdaşlaryňyz tarapyndan bellener. Boş wagtyňyzy döredijilige bagyşlamak has gowudyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Işjeň göreş, prinsipleriňizi goramak, öz-özüňizi goramak bilen baglanyşykly günüňiz agyr geçer. Maşgala gatnaşyklarynda ýa-da ýoldaş bilen aragatnaşykda kynçylyklar bolup biler. Daşarky dünýä bilen garşylyk güýçlener. Siziň paýhaslylygyňyz kynçylyklardan gaça durmaga we erbetleriň duzaklaryndan aýlanmaga kömek eder.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Täze bir güýmenjäniň ýakynda bolmagy gaty ähtimal. Aragatnaşykda aýratynlyk, düşnüksiz alçaklyk erkekleriň ünsüni we gyzyklanmasyny özüne çeker. Bu gün size soňy nika bilen tamamlanjak tanyşlyk açylar. Gyzlar öz pikirlerini goramalydyrlar. Örän seresap boluň – şikes ýetmek ähtimallygy ýokarlanýar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Gün oňyn we negatiw ugurlary öz içine alýar. Maliýe ýagdaýy, netijeliligiňiziň ýokarlanandygyna garamazdan üýtgewsiz galar. Ýöne gaty gynanmaň, bu uzak dowam etmez. Tanyşlaryňyzyň töweregi adamlar bilen doldurylar, olar bilen aragatnaşyk gaty uzak we täsirli bolar. Günüň ikinji ýarymynda saglygyň ýaramazlaşmagy ähtimal.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Garaşylmadyk girdeji, gymmatly zat tapmak ýa-da ýeňiş gazanmak ähtimallygyňyz ýokary. Oýlanmak, geçmişdäki hereketleri seljermek, uzak möhletli meýilnamalary meýilnamalaşdyrmak üçin gowy gün. Maşgalaňyzdaky gatnaşyklary çylşyrymlaşdyryp biljek garaşylmadyk habar alarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Çynlakaý meselelere taýyn boluň. Ýakyn adamlaryňyza dogruçyllyk bilen baha beriň. Iň uly depeleri ýeňip geçip, ajaýyp üstünlik gazanyp bilersiňiz, ýöne zatlary gyssanmaň we edip bilmejek zadyňyzy boýnuňyza almaň. Saglygyňyza aşa zyýanly bolup biljek işlerden gaça duruň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Belki, uzak wagtlap ýatda galar we köp ýakymly duýgular getirer ýaly gyzykly syýahat ýa-da garaşylmadyk tanyşlyklaryňyz bolar. Günüňizi maddy meseleleri we şahsy abadançylyk bilen baglanyşykly ähli zady çözmäge bagyşlamaly. Çagalar bilen iş salyşanyňyzda aşa äheň ulanmaň. Daşarky agyrlygyňyz maşgaladaky sazlaşyk islegine päsgel berip biler.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Durmuş potensialy azalýar, şonuň üçin ýakyn geljekdäki işleriňizi üns bilen meýilleşdiriň – aldanmak ýa-da ep-esli maliýe ýitgileri çekmek howpy bar. Şeýle hem bu döwürde köpçülik ýerlerine gitmezlik maslahat berilýär.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün, professional işjeňlik ugrundaky islegleriňizi we işjeňligiňizi orta atmaly. Durmuş energiýasynyň artykmaçlygy siziň üçin zyýanly bolup biler: belki-de, özüňize hormat goýmak, özüňize göwnüýetijiligiňiz aşa artar, üýtgeşiklik peýda bolar. Onuň täsiri bilen bolsa, ters netijelere getirip biljek gyssagly hereket edip ýa-da howlukmaç karar berip bilersiňiz.

4-nji iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

27-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (27-nji noýabr-3-nji dekabr)

25-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (20-nji noýabr-26-njy noýabr)

20-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri