TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

29-njy ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! 

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 29-njy ýanwar gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Işi we karýerany  soňda goýup, bu güni öýi abadanlaşdyrmaga bagyşlaň. Maşgalaňyzyn arasynda asuda dynç alyp, köşeşip, ähli bolgusyz zatlary we ofis işlerini ýatdan çykaryp bilersiňiz. Bu gün özüňiz bilen ikiçäk galarsyňyz, erbet adamlaryň hüjümlerine yzygiderli garaşyp, olara jogap bermeli bolmarsyňyz. Çagalaryňyza aýratyn üns beriň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Dynç güni galan-gaçan zatlary etmek, işlemek islegiňiz bolar. Adaty gündelik işler size aýratyn lezzet getirer. Sowurlaryň köpüsi ýiti akyllary we ussatlygy bilen başgalary geň galdyrarlar. Hyzmatdaşlykda oňyn üýtgeşmeler bolup biler. Karýeradaky ösüşler hakda aşa aladalanmaň. Olar maddy çykdajylaryň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly bolmagy ähtimal.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Ýyldyzlaryň oňaýsyz ýerleşmegi aragatnaşykdaky näsazlyklar, erbet habarlar ýa-da hünär işjeňligindäki kynçylyklar barada duýduryş berýär. Üstünlige diňe aýak üstünde duran we ýagdaýa obýektiw baha bermegi bilýän jöwzalar ýeterler. Güýjüňizden we mümkinçilikleriňizden has ýokary bolan borçlary boýnuňyza almajak boluň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ýyldyzlar durmuşyňyzda garaşylmadyk bir öwrülişigiň boljakdygyny duýdurýar we bu hökman oňyn öwrülişik däldir. Ähtimal, ýokary durmuş potensialy we işjeňlige teşnelik siziň wagtlaýyn maksatlar üçin hemme zady töwekgelçilik etmegiňize, wagtlaýyn gyzyklanmaňyzy kanagatlandyrmagyňyza getirer. Siziň gerekmejek işler bilen bolup ýörmegiňiz toweregiňizdäkileri geň galdyryp biler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Ähtimal, häzirki wakalar isleýşiňiz ýaly ösmez. Bu gün, ýyldyzlar  maliýe bilen baglanyşykly  boljak işler hakda pikir etmegiňizi maslahat berýärler. Töwekgelçilikli hereket etseňiz, kärhanaňyz ýitgilere sebäp bolup biler. Siziň ygtybarlylygyňyza ýaramaz täsir etjek çynlakaý gözegçilik bolup biler. Bu gün ýadawsyzlyk, zähmetsöýerlik bilen hereket ediň we özüňize erk ediň. Hut şu ýagdaýda siz köp girdeji gazanyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Häzirki wagtda sünbüle erkekleriň köpüsiniň garşy jynsyň wekilinden sowgat we üns alamatlaryny aljakdygyny ynam bilen aýtmak üçin ýyldyzlara ýüzlenmegiň zerurlygy ýok. Şu günki täleýnama, agşamlyk töweregiňizdäkiler bilen dawa-jenjeliň bolup biljekdigini duýdurýar: kiçijik tankyt sebäpli gaýnap duran içki energiýa dolup biler. Alkogolly içgileri ulanmaň: saglygyň ýaramazlaşmagy ýa-da oňa şikes ýetmegi ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Hünär işjeňliginde çökgünlik ähtimal. Häzirki wagtda görkezilen meýilnamalar we islendik işjeň hereketler islenýän netijäni getirmez. Dürli amallary baglanyşmak, gepleşikleri geçirmek, nikalaşmak üçin amatsyz gün. Bu güni durmuşyňyzdaky üstünlikleriňizi we şowsuzlyklaryňyzy jikme-jik gözden geçirmäge bagyşlaň. Aragatnaşygy çäklendirmäge synanyşyň: araçäk we gödek gürlemek zyýanly bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Siziň işjeňligiňiz we tutanýerliligiňiz, elbetde, ýolbaşçylaryňyzyň we kärdeşleriňiziň ünsüni özüne çeker. Bu gün meseleleriňizi çözmekde ýa-da karýeraňyzyň ösüşinde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Maliýe ýagdaýynyň birneme ýokarlanmagy mümkin. Ähtimal, täze tanyş ýa-da kabul edilmeli özüne çekiji teklip diňe bir durmuşyňyza oňaýly täsir edip, maddy ýagdaýyňyzy ýokarlandyrman, eýsem täze dostlary hem berer.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Islendik iş üçin üstünlikli gün. Hyzmatdaşlar ýa-da howandarlar tarapyndan kömek gerek bolar. Ähtimal, bu gün size hossarlar gerek bolar we özüňizi tutuş işe bagyşlarsyňyz. Gowy habarlar geler, edýän tagallalaryňyza üns berler, baha berler we sylaglanar. Bu bolsa, sizi has-da işiňize höweslendirer.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Özara düşünişmek we eglişik gözlemek bu gün düýbünden bolmaz, başlyklaryňyz bilen çynlakaý söhbetdeşlik geçirseňiz ýa-da döwlet edaralaryna ýüz tutsaňyz, meseläni çözüp bilersiňiz. Biraz gaýrat etseňiz, ýoluňyzdaky ähli kynçylyklary we päsgelçilikleri ýeňip geçip bilersiňiz. Özüňizi alyp barşyňyzy ýa-da hyzmatdaşlara bolan garaýşyňyzy üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Içerki energiýanyň artykmaçlygy diňe töweregiňizdäki adamlar bilen gatnaşyklaryňyz üçin däl, eýsem özüňiz üçinem zyýanly bolup biler. Hereketlerde jogapkärçilik, synaglara garşy durmak zerurdyr. Gowşak taraplaryňyza ýol bermezlige çalşyň. Garşy jyns bilen gatnaşyklardaky üstünlikler we şowsuzlyklar diňe şu günki özüni alyp barşyňyza däl, umuman şahsy durmuşyňyza bagly bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Islendik iş üçin amatly gün. Göz öňüne getirilen zatlaryň hemmesi durmuşa geçirilip bilner. Bu gün, hatda kän düşünmeýän ýagdaýlaryňyzdan-da arkaýyn baş alyp çykyp bilersiňiz. Töwekgelçilik we tolgunma bu gün size häsiýetli bolar. Bu gün ýeňiş, üstünlik gazanmak mümkinçiligi ýokarydyr. Öý işlerinde gündelik işlerden ýüz öwrüň, täzeçillik we üýtgeşikligi gözläň. Dostlukly duýgudaşlykdan ýa-da kömekden ýüz öwürmäň.

«John Deere» kompaniýasy bilen ähtnama gol çekildi

Ýene-de okaň

09-njy dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (05-11 dekabr )

Teswirle