24-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 24-nji sentýabr gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Zerur harytlary we hyzmatlary satyn almakda  başlamaga gorkmaň. Mümkinçiliklerden ýüz öwürmäň. Emma çykdajylar ýerlikli bolmaly. Satyn alyşlar göze görnüp duran peýdalary getirer. Düşünjäňiz, dogry ýoly saýlamaga kömek eder.

 

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Nika baglaşmak, täze tanyşlyklar üçin ajaýyp gün. Islendik iş şowly netijeleri getirer. Şunça wagt bäri arzuw eden zatlaryňyz hasyl bolup biler. Söýgüde şowlulyklaryň bolmagy mümkindir.

 

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Özüňizi tanamak, işewür tanyşlar üçin amatly pursat gelip ýetdi. Maliýe goldawyny almak ýa-da pozisiýaňyzy berkitmek üçin tanyşlyklary ulanmaga mümkinçilik bar.

 

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Wagtyňyzy, puluňyzy, akylyňyzy öz gözelligiňize we saglygyňyza sarp ediň. Olaryň ählisi gowy tarapdan öwezini dolar. Kynçylyk çekýän lukmançylyk ugurlary boýunça hünärmenlere baryp görmek gowy pikirdir.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Özüňizi gorkuzmaga ýol bermäň. Bu gün karýera, häkimiýetler bilen habarlaşmak, resminamalar bilen işlemek we köne işleri tamamlamak üçin amatly. Puluňyzy tygşytly sarp ediň. Iýmitiňize üns beriň. Irden ak ýürekli bolmaga synanyşyň, esasanam garşy jynsdaky adamlara mylakatly boluň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Işewürlikde-de, şahsy durmuşyňyzda-da hyzmatdaşlyga başlamak üçin ajaýyp gün. Maliýe ýagdaýyňyzy durnuklaşdyrmak, pursatdan peýdalanmak üçin mümkinçilikler bar. Abraýly adamdan kömek sorap bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Öýlenmek, hyzmatdaşlyk gurmak üçin ajaýyp gün. Işewürligi ösdürmek, gozgalmaýan emläk edinmek, söwda üçin gowy pursat dowam edýär. Täze girdeji çeşmeleri peýda bolup biler, arzuwlaryňyzy amala aşyrmaga howlugyň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Garşy jyns bilen aragatnaşykda gaty çylşyrymly bolmaň we saklanmaň, sebäbi sizden has aýgytly hereketlere garaşylýar. Özüňe bolan ynam we ýoldaşyňa hormat goýmak, üstünlik gazanmagyň açarydyr.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Söýgi, çykyşlar, teatr ýa-da kino üçin amatly döwür. Garşy jynsdaky birini özüne çekmegiň wagty geldi, täze tanyşlar uzyn we ýakymly boljakdygyna güwä geçýärler.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün dartgynlylygy bilen häsiýetlendirilýär. Siz gaty işjeň bolup bilersiňiz. Seresap boluň, bu günki işleriňizi gowy ýerine ýetirip, kynçylyk çekmezlik üçin çäklendirmäge synanyşyň

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Dürli garaýyşlary we tagamlary bolanlara has çydamly bolmaga synanyşyň. Ýolbaşçylaryňyzyň we kärdeşleriňiziň hoşniýetliligini ýitirip bilersiňiz. Gödek bolmaň, bu ýakynlaryňyz bilen gatnaşygyňyzda problemalara sebäp bolup biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Günüňiz gowy geçer, ýöne kynçylyga duşjak wagtlaryňyz hem bolar. Bizar bolsaňyz, hatda gaharlansaňyzam özüňizi dolandyrmaga, ele almaga synanyşyň. Erbet duýgulary öçüriň we gereksiz jedellere we dawa-jenjellere goşulmaň. Şeýle etmek bilen, saglygyňyzy we beýlekiler bilen gowy gatnaşyklaryňyzy gorarsyňyz. Nätanyş adamlar bilen tanyşanyňyzda we aragatnaşyk saklanyňyzda seresap boluň.

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

 

ÝENE-DE OKAŇ

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hormatly Prezidentimiz hat iberdi. Dostlukly ýurduň Prezidenti öz hatynda, Türkmenistanyň wekiliýetini Tatarystana sapara çagyrdy. Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň hatynda şeýle diýilýär: - Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin. Siziň ýurduňyzy ňGaraşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin, ýakynda Aşgabada...
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan «Sanly Türkmenistan» döwlet maksatnamasynyň ykdysady kuwwatymyzy ýokarlandyrmakda, ilatyň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmakda ähmiýetiniň ýokary boljakdygyny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda ähli ýurtlarda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda, kämilleşdirmekde we ony durmuşa geçirmekde  aýdyň işler...
Ispaniýanyň Madrid şäherindäki hususy saglyk öýi tarapyndan “Aglama öýi” (La Lloreria) akyl saglygynyň ähmiýetini nygtamak we psihologiki goldawy kadalaşdyrmak üçin açyldy. Saglyk öýi tarapyndan berlen beýanatda aglaýan öýüň açylmagy sebäpli 15-nji, 16-njy we 17-nji oktýabrda hemmeler üçin mugt hyzmat berendigi bellenildi. Aglaýan öýüniň diwarlarynda psihologlaryň telefon belgileri bilen birlikde "Giriň we aglaň", "Mende-de aladalar bar", "Erbet bolmak gowy", "Aglamak batyrgaýlyk"...
Kosmosda ilkinji hereketli filmi düşürmek üçin 12 gün ozal Halkara kosmos stansiýasyna iberilen rus kino topary Ýere sag aman gaýdyp geldi. “Çagyryş” diýlip atlandyrylýan filmde kosmonawtyň ýürek keseline kömek etmek üçin kosmosa gidýän hirurgyň wakasy gürrüň berilýär. Russiýanyň kosmos gullugy “Roscosmos” tarapyndan goldaw berlen 12 günlük syýahat kosmos giňişligindäki ýurtlaryň arasynda adam kosmos gatnawy barada köpçüligiň tolgunmasyny döretmek we kosmos...
Lui  Witton 1821-nji ýylda Fransiýada dünýä inýär. 14 ýaşyndaka tutuş Fransiýa aýlanyp çykýar.Ol sandyk ýasap, sandyk ussasy bolýar. Soňra ol öz islegi boýunça Pariže gidýär. 1837-nji ýyldan başlap, Parižiň baýlaryna sandyk ýasamak bilen meşgullanýar. 1854-nji ýylda Parižde öz dükanyny açýar. Ol soňra sandyk ýasaýan fabrikany açyp, dürli dürli aksesuarlary, ýantorbalary, dünýäniň birnäçe meşhur markalaryny hem öz dükanynda ýerleşdirýär. 1885-nji ýylda daşary...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar