SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

24-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Gündelik täleýnamany bilmek siziň köpiňiz üçin gyzykly bolsa gerek. Hut şol sebäpli-de size 24-nji sentýabr gününiň ýyldyzlaryňyza görä täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky maglumatlary giňişleýin okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Zerur harytlary we hyzmatlary satyn almakda  başlamaga gorkmaň. Mümkinçiliklerden ýüz öwürmäň. Emma çykdajylar ýerlikli bolmaly. Satyn alyşlar göze görnüp duran peýdalary getirer. Düşünjäňiz, dogry ýoly saýlamaga kömek eder.

 

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Nika baglaşmak, täze tanyşlyklar üçin ajaýyp gün. Islendik iş şowly netijeleri getirer. Şunça wagt bäri arzuw eden zatlaryňyz hasyl bolup biler. Söýgüde şowlulyklaryň bolmagy mümkindir.

 

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Özüňizi tanamak, işewür tanyşlar üçin amatly pursat gelip ýetdi. Maliýe goldawyny almak ýa-da pozisiýaňyzy berkitmek üçin tanyşlyklary ulanmaga mümkinçilik bar.

 

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Wagtyňyzy, puluňyzy, akylyňyzy öz gözelligiňize we saglygyňyza sarp ediň. Olaryň ählisi gowy tarapdan öwezini dolar. Kynçylyk çekýän lukmançylyk ugurlary boýunça hünärmenlere baryp görmek gowy pikirdir.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Özüňizi gorkuzmaga ýol bermäň. Bu gün karýera, häkimiýetler bilen habarlaşmak, resminamalar bilen işlemek we köne işleri tamamlamak üçin amatly. Puluňyzy tygşytly sarp ediň. Iýmitiňize üns beriň. Irden ak ýürekli bolmaga synanyşyň, esasanam garşy jynsdaky adamlara mylakatly boluň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Işewürlikde-de, şahsy durmuşyňyzda-da hyzmatdaşlyga başlamak üçin ajaýyp gün. Maliýe ýagdaýyňyzy durnuklaşdyrmak, pursatdan peýdalanmak üçin mümkinçilikler bar. Abraýly adamdan kömek sorap bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Öýlenmek, hyzmatdaşlyk gurmak üçin ajaýyp gün. Işewürligi ösdürmek, gozgalmaýan emläk edinmek, söwda üçin gowy pursat dowam edýär. Täze girdeji çeşmeleri peýda bolup biler, arzuwlaryňyzy amala aşyrmaga howlugyň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Garşy jyns bilen aragatnaşykda gaty çylşyrymly bolmaň we saklanmaň, sebäbi sizden has aýgytly hereketlere garaşylýar. Özüňe bolan ynam we ýoldaşyňa hormat goýmak, üstünlik gazanmagyň açarydyr.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Söýgi, çykyşlar, teatr ýa-da kino üçin amatly döwür. Garşy jynsdaky birini özüne çekmegiň wagty geldi, täze tanyşlar uzyn we ýakymly boljakdygyna güwä geçýärler.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün dartgynlylygy bilen häsiýetlendirilýär. Siz gaty işjeň bolup bilersiňiz. Seresap boluň, bu günki işleriňizi gowy ýerine ýetirip, kynçylyk çekmezlik üçin çäklendirmäge synanyşyň

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Dürli garaýyşlary we tagamlary bolanlara has çydamly bolmaga synanyşyň. Ýolbaşçylaryňyzyň we kärdeşleriňiziň hoşniýetliligini ýitirip bilersiňiz. Gödek bolmaň, bu ýakynlaryňyz bilen gatnaşygyňyzda problemalara sebäp bolup biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Günüňiz gowy geçer, ýöne kynçylyga duşjak wagtlaryňyz hem bolar. Bizar bolsaňyz, hatda gaharlansaňyzam özüňizi dolandyrmaga, ele almaga synanyşyň. Erbet duýgulary öçüriň we gereksiz jedellere we dawa-jenjellere goşulmaň. Şeýle etmek bilen, saglygyňyzy we beýlekiler bilen gowy gatnaşyklaryňyzy gorarsyňyz. Nätanyş adamlar bilen tanyşanyňyzda we aragatnaşyk saklanyňyzda seresap boluň.

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

 

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama