TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

21-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suradyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 21-nji maýdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Size agdyklyk edýän bolsa, sizi dolandyrýan we ganatlaryňyzy kesýän bolsa, asla bu söýgümi? Özüňiz hakynda-da pikirlenmeli. Bu hakyky söýgi bolmaly. Siz sizi hormatlaýan we özüňiz bolmaga mümkinçilik berýän adama mynasypsyňyz. Hakyky söýgi sözüň doly manysynda şertsizdir. Diňe hakyky duýgulara ýüregiňizi açyň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Durmuş, samsyk oýunlaryň ýygyndysy däl. Hiç kimiň sizi tankytlamaga haky ýok, hatda şeýle-de bolsa, olaryňkyň ýalňyşjakdygyna 100 göterim kepillik bar. Kynçylyklara garamazdan açyk we dogruçyl söhbetdeşlik üçin ýer goýuň. Ýagdaýa öz garaýşyňyzy paýlaşyň we düýbünden razy bolmasaňyzam başgalaryň pikirini diňlemäge taýyn boluň. Bu, peýdaly çözgüt tapmagyň ýeke-täk usulydyr.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Pul, güýç şöhrat däl, jöwzalar, söýgini saýlaň. Häzirki wagtda hakyky hyjuwyňyz näme? Käwagt öz-özüňizden döredýän, diňe aňyňyzdaky zatlaryňyzdan yza çekilmeli bolarsyňyz. Hawa, bu size käbir ýagdaýlarda “ýok” diýmegiňize kömek edýär we bu gowy. Meselem, bu häsiýetiňiz hakyky keşbiňize garşy durmak üçin zerur batyrlygy tapmagyňyza kömek eder.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Özüňize artykmaç ýük hökmünde garamaga näme sebäp bolýar, seretanlar? Ýyldyzlar size öz hakyky tebigatyňyz bolan özboluşly sadalygyňyzy we alçaklygyňyzy ýatladýar. Dünýäni beýleki tarapdan görüň we özüňize akyma görä hereket etmäge mümkinçilik beriň. Şeýle ýagdaýda gerek zatlaryňyzyň hemmesini iň az tagalla bilen gazanyp bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Durmuşda köp kynçylyklardan geçmeli bolýan pursatlarymyz bolýar. Gerekli gapylar açylmaýar we size diňe şu kynçylyklary bile çekişmäge adamlar gerek bolar. Soň, ähli zat ýerbe-ýer bolar, isleýän zatlaryňyz iň az tagalla bilen peýda bolýar. Esetler, durmuşyňyzdaky beýle çalşylyp durýan pursatlary halamaýarsyňyzmy? Häzir dynç alyň. Durmuşyňyzda ýakyn wagtda haýran galdyryjy wakalar bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ot bilen oýnasaň, ýanjakdygyňyzy biliň. Emma boýun almaly, käwagt töwekgelçilik etmek isleýärsiňiz. Maşgala guran sünbüleler, elbetde, ýagdaýlaryň çylşyrymlaşýandygyny we çagalaryňyzyň gaty talapkär bolýandyklaryny duýup başladyňyz. Her niçigem bolsa, serhetleriňizi kesgitläň. Bilelikde wagt geçirmek üçin täze we döredijilik ýollaryny tapyň. Ýöne şol bir wagtynda özüňiziň aladaňyzy etmegi ýatdan çykarmaň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar, ýagdaýa akyl-paýhas bilen serediň. Stressiň we aladanyň nirede ýygnanýandygyny duýýarsyňyz? Ýaramaz energiýany bedeniňizden ýumşaklyk we söýgi bilen çykaryň. Aljyraňňylygy saklamagyň zerurlygy ýok. Häzir ýoluňyz açyk bolar. Tutulan tupan ahyrsoňy geçdi. Bu ähli tarapdan hemme zadyň köşeşjekdigini aňlatmaýar, ýöne ýakyn wagtda durmuşyňyzyň gowulaşjakdygyny biliň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Döwük ýürek bilen ýaşamak, onçakly erbedem däl. Bu diňe bir durmuşyňyzda täze bir zady synap görendigiňizi aňladýar. Duýgulara garşy durmagyň ýerine, olary boýun alyň. Düşünmek köne ýaralary bejermek üçin ilkinji ädimdir. Kalbyňyzdaky agyrydan dynmagyň gowy usuly sungat bejergisine ýüzlenmekdir. Öz gowşaklygyňyza ýol berseňiz, çäksiz güýç gazanarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Ýyldyzlar dogry ýoldan barýandygyňyzy ýatladýar we ýakyn wagtda muňa özüňizem göz ýetirersiňiz. Öňüňizde açylýan täze mümkinçiliklere, ýollara üns beriň, sebäbi bu siziň ýöremeli ýollaryňyzdyr. Hereket etmekden çekinýänler üçin ýyldyzlar güýçlerini dikeltmegi we özlerini has köp ynam görkezmegini haýyş edýärler. Bu uly mümkinçilikdir. Häzir hereket ediň!

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ýakyn adamyňyz bilen bile bolmaklygyňyz size ähli kynçylyklardan ýeňil geçmäge kömek eder. Häzir jedileriň durmuşynda söýgi, sazlaşyk we jebislik döwri dowam edýär. Şübheleriňiz bar hem bolsa, olar gysga wagtda ýok bolup gider. Wagta bil baglaň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Käwagt öz maksatlarymyza şeýle uly ähmiýet berýärsiňiz welin, öz hakyky bagtyňyzy-da gözden geçirýärsiňiz. Nätanyş görünse-de ýoluňyzda ýüze çykýan mümkinçiliklere bil baglaň. Eger ähli zatlar siziň pikir edişiňiz ýaly däl bolsa, munuň sebäbi özüňizi kämilleşdirmelisiňiz. Üstünlige barýan ýoluň şowsuzlykdan başlanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Ujypsyzja jikme-jiklikler bilen ünsüňizi sowmajak boluň we boş gepleşiklerde wagt ýitirmäň. Maddy abadançylyga ýetmäge gönükdirilen seresaply we agyr işler oňyn netijeleri getirer. Häzir elden gidiren zatlaryňyzy geljekde yzyna dolamak gaty kyn bolar. Bu gün şahsy durmuşyňyzdaky käbir ýalňyşlyklary düzetmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar.

Eýran türkmen gazyny Ermenistana ibermäge taýýar

Ýene-de okaň

08-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hepdelik täleýnama (05-11 dekabr )

07-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle