TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň hereketiniň 18-nji oktýabr güni ykbalyňyza ýetirýän täsiri barada bilesiňiz gelse, size şol günüň täleýanamasyny hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün hyýaly pikirler, ýalan wadalar sizi aldawa salmagy mümkin. Garaňkylykdan gaça duruň, aýna az serediň. Sport bilen meşgullanmak, dostlaryňyz bilen gezelenç etmek amatsyz. Wagtyňyzy öýde geçirjek boluň. Ýaralanmak ýa-da talanmak howpy bar. Islendik dawa siziň peýdaňyza gutarmaz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Günüň garaşylmadyk öwrümleri bolar, şonuň üçin köşeşiň we düýpli gapma-garşylyga sebäp bolup biljek jedellerden gaça duruň. Gybatdan we töhmetden ägä boluň. Işden soň öýüňize howlugyň we agşamky gezelençleri ýeke özüňiz amala aşyrmaň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Durmuş potensialy pes, bu maşgala gatnaşyklarynda kynçylyklara, hyzmatdaşlaryňyz ýa-da dostlaryňyz bilen dawa-jenjellere sebäp bolup biler. Artykmaç şübhelenmek ýa-da tersine, ynamsyzlyk şahsy durmuşda düşünişmezlige sebäp bolup biler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ähtimal, häzirki wagtda seretan aýal-gyzlary iş karýerasynyň basgançagynda has ýokary basgançaga çykmaga mümkinçilik alarlar. Ýöne şahsy durmuşynda gabanjaňlyk ýa-da esassyz nägilelikler aradan aýrylmaýar. Düýşüňiziň hakyky bolmagy mümkin we ýakyn wagtda amala aşar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu günki täleýnama esetler üçin dartgynly, jedelli gün boljakdygy barada duýduryş berýär. Garaşylmadyk habarlar sizi hereketleriňizi täzeden gözden geçirmäge ýa-da işiňizdäki ileri tutulýan ugurlary üýtgetmäge mejbur eder. Eset aýal-gyzlaryna gyzykly duşuşyklar garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüle söwdagärleri üçin amatsyz gün. Häzirki wagtda olar kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler. Maliýe ýitgileri ýa-da ýolda çynlakaý kynçylyklaryň ýüze çykmagy mümkin. Täze pikirleriňizi töwekgelçilikli hasap etseňiz, ony amala aşyrmaga howlukmajak boluň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Garşydaşlaryň hilelerini ýeňip geçmek, maddy hal-ýagdaýy gowulaşdyrmak, täze aragatnaşyklar, esasanam daşary ýurtlular bilen baglanyşykly syýahat ýa-da iş üçin diýseň amatly gün. Jemgyýet we syýasy işgärler bilen duşuşyklar üstünlikli geçer. Syýasata goşulmak isleýänler ahyrsoňy isleglerini amala aşyryp bilerler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Dartgynly, jedelli gün. Islenilmeýän ýygnak ýa-da erbet habar bolmagy ähtimal. Ýyldyzlar akrap erkeklerine maliýe ýitgileri barada duýduryş berýär. Akrap aýal-gyzlary täze hobbisiniň uzak möhletli bolmajakdygyna taýyn bolmaly. Lapykeçlik ýa-da gahar-gazapdan ägä boluň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Köne tanyşlaryňyz bilen baglanyşykly meseleler mümkin: goňşularyňyz, uzak garyndaşlar. Hemme zat ygtybarly çözüler, sebäbi sözleýiş söweş sungatynda taýsyz güýçdir. Agşam töweregiňizdäki dünýäden ýalňyzlyk we wagtlaýyn bölünişik gerek. Bu gün düýşüňiziň amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün siz üçin kyn, howply gün. Bu günüň amatsyz meýilleri, öz häsiýetiňiz baradaky pikiriňize ýa-da hyzmatdaşlaryňyzyň üstünliklerine çynlakaý täsir edip biler. Gereksiz tanyşlyklaryň hemmesini kesmek maslahat berilýär.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Fiziki maşk, aragatnaşyk, işjeň dynç alyş we güýmenjäňiz bilen meşgullanmak bu gün siz üçin diýseň amatly. Dostlaryňyz, goňşularyňyz, uzak garyndaşlaryňyz bilen gatnaşyklara üns beriň – duşmanlaryň hileleri-de aradan aýrylmaýar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Häzirki wagtda hyýanatçylaryň hyjuwlary ýa-da nädogry düşündiren maglumatlary sebäpli hünär işjeňliginde ýalňyşlyklar we kemçilikler edip bilersiňiz. Ýyldyzlar öz saglygyňyza ýa-da ýakynlaryňyzyň saglygyna üns bermelidigiňizi duýdurýarlar. Planetalaryň amatsyz ýerleşişi keýpiň, emosional bozulmalaryň bolmagyna getirip biler. Saglygyňyza üns beriň.

Dünýäniň iň owadan ulagy

 

Ýene-de okaň

26-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle