TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! 

Mähriban okyjylar! Ykballaryňyza täsir edýän ýyldyzlaryň nämeler diýýändigini bilesiňiz gelse, size 18-nji mart gününiň täleýnamasyny hödürleýäris.

Mähriban okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hünär işjeňliginde şowsuzlyklar, käbir depressiýa, pessimizm bolup biler. Durmuş potensialynyň peselmegi sizi uzak möhletli meýilnamalary düzmäge ýa-da işiňizi üýtgetmäge mejbur eder. Edil häzir ýüregiňizi däl-de beýniňizi diňlemeli wagtyňyzdyr. Pikirleriňizi logika bilen barlaň, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen maslahatlaşyň.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün siziň işleriňiz diýseň köp bolar. Garyndaşlaryňyz we ýakyn dostlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda gaty seresap we öňdengörüjilikli boluň – gapma-garşylyk, dawa-jenjel bolup biler. Bagyşlamaklyk, käbir zatlara göz ýummak başarjaňlygyňyz size täze zatlarda üstünlik gazanmaga güýç-kuwwat berer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Şu günki täleýnama, durmuşyňyzda negatiw rol oýnajak täze tanyşdan ägä bolmagy maslahat berýär. Garaşylmadyk jedel ýagdaýy gyzdyryp biler ýa-da siziň peýdaňyza çözülmez. Çynyňyz bilen arzuw ediň. Siziň arzuwyňyzyň ýakyn wagtlarda amala aşmagy gaty ahmaldyr.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ýyldyzlar, islendik işde dogruçyllygy baş ýörelge edinen, çuňňur duýguçyl we emosional raklara köpçülik tarapyndan ykrar edilmegini, üstünlik gazanmagyny kepillendirýär. Arzuwlaryňyzyň juda ýakyn wagtda amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün iş saparlary, söwdalar, nika baglanyşmak, amallary amala aşyrmak üçin diýseň amatsyz. Bu günüň negatiw meýilleri, geljege bolan garaýşyňyza çynlakaý täsir edip biler.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Gozgalmaýan emläk we mebel söwdalaryndan başga söwda üçin gowy gün. Şahsy durmuşda kynçylyklara üns bermeli däl. Açyk söhbetdeşlik dartgynlygy aýyrmaga kömek edip biler.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Kyn we howply gün. Keýpiňizi düýpli bozup biljek ýa-da töweregiňizdäki käbir adamlar bilen gatnaşyklaryňyza täzeden garamaga mejbur edip biljek ýakymsyz habarlaryň bolmak ähtimallygy ýokarydyr.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Häzirki wagtda akraplar, resmi wezipäňiz bilen ylalaşmazlygyňyz ýa-da bar bolan baştutanlygyňyzy ykrar etmek islemezligiňiz ýolbaşçylar bilen gapma-garşylyga getirip biler. Daş-töwerekden garşylyk güýçlener. Saglygyňyza gözegçilik ediň: ýaramazlaşmagy ähtimal.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Gün kyn bolup biler. Belki, bu gün depressiýa meýilli bolarsyňyz. Ýekelikdr pikirleriňiz bilen wagtyňyzy geçiriň, duýgularyňyzy tertipläň. Jogapkärçilik, synaglara garşylyk, saklanmak zerurdyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bar zatlaryňyzy saklamak üçin, gazananlaryňyzyň çägini kesgitläň we ownuk-uşak zatlara-da üns beriň. Bir minudyňyzy-da ýitirmän edýän isripsiz hereketiňiz, iň uly meýilnamalaryňyza we maksatlaryňyza ýetmäge kömek edip biler. Şaý-seplerden we daş önümlerinden başga söwda etmek amatly.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ähtimal, göwünsizlik we öz höweslerine göwni ýetmezçilik daluw aýal-gyzlaryny ýoldaşlary bilen dawa-jenjeliň döremegine sebäp bolar. Daluw erkekleri öz ýoldaşyna has köp ynanmalydyrlar – gatnaşyklaryňyzyň çökgün bolmagynyň esasy sebäbi, duýgularyňyzy ýüze çykmakda saklanmagyňyz we utanjaňlygyňyz bolup biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Durmuşyňyza giren täze adamlar köp kynçylyklaryň çeşmesi bolup biler. Alamatlara eýeriň görünip furan zatlardan netije çykaryň – bu gün içki mazmunyňyz, pikirleriňiz daşky dünýäde öz beýanyny tapar. Öňden bäri edip gelýän arzuwlaryňyzyň hasyl bolmak ähtimallygy ýokarydyr.

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle