TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

10-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suradyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 10-njy iýundaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallaryň köpüsi üçin iş saparlary we işiň tamamlanmagy üstünlikli bolar. Şahsy durmuşyňyzda garaşylmadyk öwrümleriň bolmagy ähtimal. Özüneçekijiligiňiz artar, bu bolsa, siziň daş-töweregiňizde abraýyňyzyň has-da artmagyna kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Maliýe ýa-da kanuny meseleler boýunça aladalanmagyňyz ähtimal. Kärdeşleriňiziň garaşylmadyk hereketleri sizi iş wagtyňyzdan artyk işlemäge mejbur eder, munuň netijesi bolsa, diňe hünär derejäňize bagly bolar. Dogumly bolmagy başaryň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün öňden bäri ýygnanan işleriňizi etmegiňiz, öýde arassaçylygy amala aşyrmaly bolmagyňyz mümkin. Saglyk bilen baglanyşykly meseleler-de aradan aýrylmaýar. Nerw ulgamynyň keselleri hasam erbetleşip biler. Ýakynlaryňyzyň şahsy durmuşyna goşulmazlyk prinsipiňiz nädogry bolup biler. Gaýta iň ýokary gatnaşygy we aladany görkeziň.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün ýitirilen aragatnaşyklary dikeltmek güni. Geçmişde eziz we size ýakyn bolan adamlar siziň ýoluňyzda peýda bolarlar. Belki, geçmiş bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary we düşünişmezlikleri düzedip bilersiňiz. Geljek üçin meýilnamalary özüňizde saklamak bilen, aç-açanlykdan gaça durmaga synanyşyň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün täze başlangyçlar üçin amatly. Häzir size aýgytlylyk we hereketiň wagtynda bolmagy zerurdyr. Gaty köp ikirjiňlenseňiz, mümkinçiligiňizi ýitirmek howpy abanýar. Çynlakaý üýtgeşmeler size peýdaly bolar. Şahsy durmuşda garaşylmadyk ýakymly waka göz öňünde tutulýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Deňagramly, asuda gün. Çynlakaý taslamalaryň durmuşa geçirilmegine garaşmalydyrys. Hyzmatdaşlardan we kärdeşleriňizden goldaw alyp bilersiňiz. Size kynçylyk döredip biljek zatlardan gaça duruň. Günüň ikinji ýarymyny çagalar bilen aragatnaşyga bagyşlaň. Öý haýwanlaryňyz bar bolsa, olar bilen gezmek içerki deňagramlylygy döretmäge kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Maliýe ýagdaýynyň gowulaşmagy ähtimal. Belki has gowy iş teklibini alyp bilersiňiz. Bu gün ýakymly, romantiki duşuşyklar ähtimal. Sizden has köp zada garaşylýar, ýöne erkinligiňizi çäklendirip, durmuş gurmak bilen özüňizi birine baglamaga taýyn däl bolsaňyz, ýakyn adamyňyzy aldamaly dälsiňiz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Islendik işde seresap boluň. Ýadawlyk duýgusy, azajyk näsazlyk bolmagy ähtimal. Tötänleýin şowsuzlygyň hem uly ähtimallygynyň bardygyny ýatdan çykarmaň. Sözleriňizde we hereketleriňizde seresap boluň. Ýakynlaryňyza biperwaý garamagyňyz maşgalaňyzdaky ýagdaýy çynlakaý üýtgedip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün ruhy özgerişler bilen tapawutlanar. Belki, ýakyn geljekdäki wakalary takyk çaklap bilersiňiz. Dostlaryňyzyň biri bilen baglanyşykly meseläniň çözgüdini üstünlikli tapyp bilersiňiz. Bu gün öňdengörüjilikli düýşleri görüp bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ýokary derejedäki guramaçylygy we ýagdaýy seresaply derňemegi talap edýän işli gün. Maşgalada ýa-da ýakyn garyndaşlaryňyz bilen ýüze çykýan kynçylyklar aradan aýrylmaýar. Şeýle-de bolsa, ähli dawa-jenjelleriň sebäbiniň öz häsiýetiňizdigini, aşa garaşsyzlygyňyzdygyny we içerki meselelere goşulyşmaýandygyňyzdygyny biliň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün kyn we howply bolup biler. Öz-özüňize bolan ynamyňyz gaçyp biler ýa-da aldanmak howpy bar. Günüň negatiw meýillerini diňe ruhy we ahlak taýdan arassalamak arkaly azaldyp bolar. Jadygöýlikden, güýmenjelerden gaça duruň. Örän howply we erbet güýçleri özüne çekip biler. Aragatnaşygy çäklendiriň we uly karar bermäň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Nika baglaşmak, bejergi almak üçin amatly gün. Häzirki wagtda täze, gyzykly tanyşlyklary açmak mümkinçiligini elden gidirmäň. Döredijilik hünärleriniň wekillerine öz ukyplaryna düşünmäge mümkinçilik bolar. Batyrlygyňyz we kararlaryň garaşylmazlygy töweregiňizdäki adamlary geň galdyrar. Şeýle-de bolsa, nätanyş adamlar bilen gatnaşykda seresap boluň. Hut şu gün täze tanyşlaryň ýaramaz netijeleri bolar.

9-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

26-njy maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle