No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:31
No menu items!
Home BILIM Türkiýe :Attestat bilen ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Türkiýe :Attestat bilen ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň sany artýar. Her ýyl dünýäniň dürli künjeginden müňlerçe daşary ýurtly ýaşlar, şol sanda Türkmenistanly oglan-gyzlar Türkiýede ýokary bilim almaga gelýärler. Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde umuman 3 dürli ýerleşmek bolýar, ýagny, daşary ýurtly talyplar Türk hökümetiniň berýän talyp haky, ÝÖS synagy diýlip bilinýän daşary ýurtly talyp synagy we orta bilim hakyndaky şahadatnamadaky (attestat) bahalaryň jemine görä Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerine ýerleşip bilýärler. Käbir ýokary okuw jaýlary bolsa, halkara synaglaryň netijelerine görä daşary ýurtly talyplary kabul edýär.

Türkiýäniň birnäçe ýokary okuw jaýlary bu ýyl hem attestat bahalarynyň netijelerine görä, dünýäniň dürli künjeginden, şol sanda Türkmenistandan ýaşlary okuwa kabul edýär. Häzirki wagtda halkara uçuşlaryň çäklendirilendigine garamazdan, ýokary okuw jaýlarynyň akademiki okuw ýylynyň başlaýan döwrüne çenli halkara uçuşlaryň adaty ýagdaýyna gelmek mümkinçiliginiň bardygyny hasaba alyp, köp ýaşlar onlaýn tertipde resminamalaryny Türkiýäniň ýokary okuw jaýlaryna tabşyryp başlady.

Hormatly okyjylarymyz, Siz şeýle hem www.atavatan-turkmenistan.com saýtynynda bu habaryň linkine girmek bilen Türkmenistanda we daşary ýurtlarda bilim almak baradaky habarlaryň, şeýle hem Türkmenistan tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawlaryny we diplomy ykrar etmek bilen baglanşykly gerekli ähli maglumatlary  tapyp bilersiňiz!

Türkiýede bilim almak boýunça maslahat hyzmatlar we Türkiýede Türkmenistan bilen baglanşykly resminamalaryň terjimesi üçin 

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52  /     +90 530 251 36 73    /   +90 212 633 40 00

Resminamalaryň terjimesi üçin

 

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

+993 63 78 96 73 &  + 993 12 96 48 55 &  +993 62 60 52 61 &  +993 63 16 34 69

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

Türkmenistanda we daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini  Size ýetirýäris 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

 

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

 

Türkiýäniň Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

 

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

 

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Italiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ispaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Duýgur leňňeçler kimler

12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna...

Abdulkadir Parmagyň durmuş toýy

Türkiýäniň «Trabzonspor» toparynyň ýarymgoragçysy Abdulkadir Parmak Merwe Bozali bilen durmuş toýuny tutdy. Iki ýaş juwanyň bu bagtly pursatyna «Trabzonspor» toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Agaogly bilen...

Arkalaşan dag aşar : Ot almaga gelen ýaly

Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...

“Inter”, “Şahtýor”, “Kopengagen” we “Mançester Ýunaýted” çärýek finalda

Ýewropa Ligasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň 1/8 final duşuşygynyň netijeleri boýunça Italiýanyň “Inter” topary bilen Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” topary çärýek finala çykdy. “Inter” topary Ispaniýanyň...