TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Tomus pasly ýakynlaşýar. Ýylyň dowamynda zähmet çekip ýa-da okan we bilim alan raýatlar dynç almak üçin köplenç tomus paslyny saýlap alýar. Tomusky  dynç alyş döwründe “Nirede we nähilli dynç almaly?” soragyň jogaby megerem köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek. Mälim bolşy ýaly düýn hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, şeýle hem Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisine gatnaşdy. Dünýädeki hereket edýän millionlarça web saýtyň arasynda ilkinji 2000-likde, ýurdumyzdan girilýän web saýtlaryň arasynda bolsa “Google” saýtyndan soňra ikinji orundaky www.atavatan-turkmenistan.com web saýty bolup, Hormatly Prezidentimiziň iş sapary barada  “Watan” habarlar gepleşigi ýaýlyma çykyp başlandan soňra degişli birnäçe habarlary okyjylaryna gyzgyny bilen ýetirdik. Häzir bolsa, şol habarlaryň ählisiniň linkini şu habara ýerleşdirýäris we gyzyklanýan okyjylarymyzyň islän habaryny aňsatlyk bilen habary tapar ýaly şeýle hem öz dostlaryna ýetirer ýaly mümkinçilik döredýäris.

“Awaza” goşmaça uçar gatnawlary ýola goýlar

Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak

 

“Awazada” dynç almagyň tertibi

 

Şypahanalarda saglygyny dikeltmegiň tertibi

“Awaza” ýörite otly gatnawlary guralar

 

Dolandyryş Merkezı: dynç alyş möwsüminiň aýratynlyklary

“Awaza”: Migrasiýa gullugy ýörite topar döreder

 

Türkmenistanyň bellige alan Kowid-19 waksinalary

 

Awazanyň içi we şäherara ugurlary boýunça awtobuslaryň gatnawlary

 

 

 

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle