Awazanyň içi we şäherara ugurlary boýunça awtobuslaryň gatnawlary

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygy G.Akmämmedow agentligiň işini döwrebap derejede alyp barmak, tomusky dynç alşa taýýarlygyň çäklerinde durmuşa geçirilen çäreler hem-de ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, onuň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, tomusky dynç alyş möwsüminde “Awaza” … Continue reading Awazanyň içi we şäherara ugurlary boýunça awtobuslaryň gatnawlary