JEMGYÝETSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanyň bellige alan Kowid-19 waksinalary

Hazaryň kenarynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Bu toparyň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek babatda alnyp barylýan işler barada habar berildi.

  • Şu ýyl öňüni alyş çäreleriniň üpjün edilmeginiň çäklerinde waksinalary satyn almak hem-de tapgyrlaýyn getirmek işleri guraldy.
  • Şonuň netijesinde Russiýa Federasiýasynyň Gamaleý adyndaky ylmy-barlag merkezinde taýýarlanan Gam-KOWID-Wak ýa-da “Sputnik V”, “Wektor” wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkezi tarapyndan tarapyndan taýýarlanylan EpiWakKorona waksinalar, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň adybir kompaniýasynyň “AstraZeneca” waksinasy, şeýle hem Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinowak” kompaniýasynyň “Koronawak” waksinasy ýurdumyzda bellige alyndy we olary getirmek ýola goýuldy.

“Awazada” dynç almagyň tertibi

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri