Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, kabul eden «Saglyk» döwlet maksatnamamyza laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň döwrüň talaplaryna görä döwrebap ýagdaýa getirilýändigini belledi. Şeýle hem dürli ýokanç keselleriň öňüni almak, olary ýüze çykarmak we bejermek işleri toplumlaýyn esasda kämilleşdirilýär. Biziň … Continue reading Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak