Türkmenistanyň bellige alan Kowid-19 waksinalary

Hazaryň kenarynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Bu toparyň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek babatda alnyp barylýan işler barada habar berildi. Şu ýyl öňüni alyş çäreleriniň üpjün edilmeginiň çäklerinde waksinalary satyn almak hem-de tapgyrlaýyn … Continue reading Türkmenistanyň bellige alan Kowid-19 waksinalary