JEMGYÝETSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Awaza”: Migrasiýa gullugy ýörite topar döreder

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Hazaryň kenarynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Onda ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýolbaşçysy hem-de Içeri işler ministri hem hasabat bilen çykyş etdi.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, tomusky dynç alyş möwsüminde Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan ýörite toparyň döredilip, onuň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ugurdaş düzümleri bilen bilelikde degişli işleri geçirilmelidigini tabşyrdy. Raýatlaryň ygtyýarlyklaryny kepillendirýän resminamalaryň düzgüne laýyk bolmagyny üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Türkmenistanyň bellige alan Kowid-19 waksinalary

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri