“Awaza”: Migrasiýa gullugy ýörite topar döreder

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Hazaryň kenarynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Onda ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýolbaşçysy hem-de Içeri işler ministri hem hasabat bilen çykyş etdi. Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, tomusky dynç alyş möwsüminde Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan ýörite toparyň … Continue reading “Awaza”: Migrasiýa gullugy ýörite topar döreder