“Ata Watan Eserleri”: baýrakly makala ýaryşy dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky makala bäsleşigi dowam edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän bu döredijilik bäsleşigine “Sanly ulgamy” mowzugynda gyzykly hem-de has içgin makalalar toplumlary bilen gatnaşmaga giň mümkinçilik bar.

Biziň döredijilik toparymyz sanly ulgam, sanly ulgamyň ykdysadyýete goşandy, sanly ulgamyň adam durmuşyndaky täsirleri, sanly ulgamyň adalgalary (terminleri) barada has içgin hem-de täsirli taýýarlanan makalalar toplumlaryna garaşýar.

Döredijilik bäsleşigine gatnaşjaklar sanly ulgamyň islendik ugruny, meselem, emeli aň, “startup”, bulut tehnologiýasy, kiberhowpsuzlyk, finteh, sanly bilim, sanly lukmançylyk, elektron-hökümet ýaly ugurlarda giňişleýin makalalar ýazyp, hem bäsleşigimize gatnaşyp bilerler hem-de okyjylar köpçüligine bu barada giňişleýin maglumatlar berip bilerler.

Döredijilik bäsleşigimiz 1-nji iýunda badalga aldy. 31-nji awgusta çenli dowam edýär.

 • Bäsleşikde eserler 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan kabul edilip başlandy.
 • Hödürlenen eserler 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyndan saýta ýerleşdirilip başlandy.
 • Bäsleşige hödürlenjek eserler 2021-nji ýylyň 31-nji awgustyna çenli (sagat 18:00) kabul ediler.
 • Bäsleşigiň ýeňijileri 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda yglan ediler.

ŞU WAGTA ÇENLI SAÝTA ÝERLEŞDIRILEN MAKALALAR

 1. “Sanly ykdysadyýetde “bulut” tehnologiýasyndan peýdalanmagyñ ähmiýeti” – Gülnabat Amanowa, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyñ 3-nji ýyl talyby.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanly-ykdysadyyetde-bulut-tehnologiyasyndan-peydalanmagyn-ahmiyeti/

 1. “Sanly ulgamyň ähmiýeti” – Aýgül Halmyradowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby. https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanly-ulgamyn-ahmiyeti/
 2. “Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri” – Seýli Aryşow, Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň  3-nji ýyl talyby. https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanly-ulgamyn-gecen-omri-bu-zamanyn-sanly-dowri/
 3. “Fotoelektrik gün stansiýasyny taslamagyň sanly çözgüdi” – Amirhan Matýakubow,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň ylmy işgäri. https://www.atavatan-turkmenistan.com/fotoelektrik-gun-stansiyasyny-taslamagyn-sanly-cozgudi/

 1. “Ýel elektrik stansiýasyny taslamagyň sanly ulgamy” – Nurmuhammet Allanazarow, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň inženeri. https://www.atavatan-turkmenistan.com/yel-elektrik-stansiyasyny-taslamagyn-sanly-ulgamy/
 2. “Elektron zähmet derderçesi” – Meýlis Geldiýew, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň hünärmeni. https://www.atavatan-turkmenistan.com/elektron-zahmet-derdercesi/
 3. “Mugallymyň sanly bilim gurşawy” – Begenç Taganow, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň talyby. https://www.atavatan-turkmenistan.com/mugallymyn-sanly-bilim-gursawy/
 4. “Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy” – Batyr Hançaýew, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň hünärmeni. https://www.atavatan-turkmenistan.com/elektrik-energiyasyny-sarp-edijilerin-bir-penjire-ulgamy/
 5. “Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden nädip peýdalanmaly?” – Mekan Bäşimow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby. https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanly-ulgamyn-mumkinciliklerinden-nadip-peydalanmaly/

 

Ýeňijilere haýsy baýraklar garaşýar!

Bäsleşik Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýändigi sebäpli 30 sany baýrak bar!

Birinji orun : 3000 Manat

Ikinji orun : 2500 Manat

Üçünji orun 2000 Manat

Dördünji orun 1500 Manat

Bäşinji orun : 1000 Manat

6-30-nji orunlaryň her birine 300 Manat

Üstünlik hemraňyz bolsun!

 

Otly gatnawlary wagtlaýyn togtadylýar

Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar