Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Iňlis dili söz düzümi boýunça dünýäde iň baý dilleriň biri hasaplanýar.  Bu diliň sözlük gory düýp sözlere – atlara, işliklere, sypatlara … söz ýasaýyjy goşulmalaryň, ýagny prefiksleriň (lat. prae – öňünden, fixus – goşundy)  – asyl sözleriň öňünden goşulýan söz üýtgediji goşulmalaryň, suffiksleriň – düýp sözleriň yzyna goşulmagy arkaly artdyrylýar. Meselem, daşary ýurtly alymlaryň maglumatlaryna görä, 20 sany prefiksler we 14 sany düýp sözüň toplumynyň manylaryny dogry bilmek arkly 100.000-den-de (!)  köpräk sözüň  manysyna düşünmek bolýar. Şeýle makalalaryň ýene birinde 29 sany prefiksleriň we 25 sany düýp sözleriň toplumdan  125.000-den-de (!) gowrak sözüň manysyna göz ýetirmek bolýar. Eger suffiksler goşulsa, näçe söz emele geljegini göz öňüne getirip görüň! Bu usul iňlis dilini öwrenijilere, talyplara, mugallymlara we dil bilen gyzyklanýan beýleki  toparlara söz baýlygyny çalt we ygtybarly artdyrmaga ýardam berer.    Iňlis dilindäki prefiksleriň aglaba böleginiň asyl nusgalary latyn, şeýle hem ispan, fransuz, italýan we grek dillerinden emele gelendir.

Iňlis dilini öwrenýänler üçin wajyp platforma öwrülip barýan Makul Sözlük platformyna filologiýa ylymlarynyň kandidaty Amangeldi Amangeldiýew tarapyndan taýýarlanylan 113 sany prefiksleri we 86 sany siffiksleri Size ýetirýäris.  Bu Prefiksler we Suffiksler www.makulsozluk.com saýtynyň Intellektual sahypasyna ýerleşdirildi. Intellektual sahypamyzda şeýle hem birnäçe bölümler bolup, bu bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenip bilersiňiz!

Makul Sözlüge Prefiksler we Suffiksler aýratynlykda berilýär we olaryň manysy düşündirilýär we sözlem içinde mysallar bilen has aňsat öwrenmek üçin ulanyja ýetirilýär.

Makul Sözlük Prefiksler bölümi üçin şu ýere basyň!

Makul Sözlük Suffiksler bölümi üçin şu ýere basyň!

 

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar