TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2021

Daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär.

Şu nukdaýnazardan okyjylarymyzyň islegini hasaba alyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna öň ýerleşdirilen käbir ýurtlar boýunça şeýle sanawyň linkini täzeden paýlaşýarys.

Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda  halkara abraýly okuw mekdepleriniň sanawyny aýry-aýry ýurtlar boýunça bu habarda berilýän linkden okap bilersiňiz.

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

 

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Italiýa 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Koreýa Respublikasy 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

Hytaý 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Teswirle